Tous les articles par Ceux qui passent à la phonothèque

Practica la Fonoteca MMSH : à propos de La Cité Radieuse din Marsilia

În calitatea pe care o am de sociolog, bursier postdoctoral al Academiei Române – Filiala Iași, fiind totodată și cadru didactic la Universitatea Petre Andrei din Iași, am decis să efectuez în luna august 2011 un stagiu de documentare în străinătate. Subiectele mele de cercetare se concentrează în principal pe sociologia comunităților iar în cadrul proiectului Filialei Iași a Academiei Române tema mea este formulată astfel: O perspectivă comunitaristă asupra vieții sociale în spațiul urban românesc. Mecanisme de instituire și de perpetuare a disfuncțiilor sociale.

Conceptul arhivelor de teren mi s-a părut întotdeauna extrem de atrăgător. Orientat în ultimii ani cu precădere spre studii în care utilizez majoritar date cantitative, am considerat oportun să echilibrez puțin abordarea și să îmi îndrept atenția către abordări care favorizează datele de tip calitativ. În mod natural aceasta m-a condus către fonoteca din cadrul Casei Mediteraneene a Științelor Omului unde am contactat-o pe d-na Veronique Ginouves, un profesionist pasionat al Arhivelor sonore.

Diversitatea și complexitatea datelor existente în cadrul fonotecii sunt deosebite. La dispoziția cercetătorilor se află peste 5.000 de ore de arhivă. Aceasta poate fi descurajant dacă încerci să identifici singur dosarul care te-ar putea ajuta cel mai mult în demersul tău. După ce ce i-am indicat zona mea de interes profesional pentru acest stagiu, Veronique Ginouve mi-a pregatit un dosar care s-a potrivit excelent și îi multumesc foarte mult pentru asta. Dosarul este legat de „unitatea rezidențială” Cité Radieuse din Marsilia, prima dintre cele 5 asemenea construcții realizate după planurile și în viziunea arhitectului Le Corbusier. Acesta propunea o construcție gândită să ofere oportunitatea dezvoltării unei vieți sociale bogate pentru rezidenți, o soluție pentru generarea spiritului comunitar într-o clădire tipic urbană. De altfel, anchetele sunt cu atât mai originale cu cât ele nu au fost realizate în cadrul unui program de cercetare așa cum se întâmplă cel mai adesea ci de către o persoană care a dorit să patrimonializeze memoria acestui proiect arhitectural și a primilor rezidenți.

Este vorba despre o serie de interviuri realizate de Serge Mercier (fotograf de presă) cu Suzane Lherisson, Președinte de onoare al Asociației Rezidenților din Unitatea Rezidențială Cité Radieuse din Marsilia. Trebuie specificat că la toate întâlnirile, cu excepția uneia, a fost prezentă și o a treia persoană care a fost la un moment dat Președinte al Asociației rezidenților din unitatea rezidențială Cité Radieuse din Marsilia. De cele mai multe ori acționează ca intervievator, dar uneori ca subiect. Este revelator faptul că toți cei trei locuiesc în Cité Radieuse. Dacă subiectul este dintre primii locatari (1952), cealaltă doamnă a venit în 1999 (informație de asemenea dedusă din context) în timp ce intervievatorul este locatar din 2001.

Dosarul constă dintr-o serie de 17 fișiere audio digitale care însumează un total de 25h00m15s înregistrate pe parcursul mai multor săptămâni din vara anului 2009. Subiectul principal al anchetei este cu totul exceptional: practic timp de decenii, Suzane Lherisson s-a dedicat Asociației și în general vieții comune în Cité Radieuse. A păstrat tot ceea ce a avut legătură cu imobilul și cu Asociația încă de la debutul locuirii care s-a petrecut în anul 1952. Astfel, bazându-se pe o memorie care nu o trădează câtuși de puțin nici la o vârstă înaintată, ca de altfel și pe arhiva personală, subiectul ne oferă o imagine consistentă și cuprinzătoare a ceea ce a însemnat și înseamnă locuirea în Cité Radieuse.

Pentru mai multe aspecte de natură tehnică, epistemologică și metodologică puteți consulta notele și observațiile pe care le-am redactat în cadrul materialului fiche corpus. Tot acolo am indicat și o serie de alte surse utile pentru informarea pe acest subiect.

Sarcina mea a fost una dublă. Pe de o parte, am realizat o tratare primară a datelor din fișiere pentru a permite altor cercetători interesați să le consulte cu mai multă ușurință. Astfel, am identificat în fiecare fișier în parte și am indicat corespunzător temele relevante și intervalul în care acestea sunt abordate. De asemenea, am completat o fișă standard pentru fiecare fișier în parte ce cuprinde și un succint rezumat al informațiilor conținute. Pe de altă parte, am realizat o analiză secundară a datelor respective din perspectiva temei mele de cercetare. Întrebarea esențială la care am căutat răspuns a fost legată de gradul în care s-a materializat viziunea inițială a lui Corbusier referitoare la apariția semnificativă a spiritului comunitar în acest imobil dar nu voi dezvolta aici subiectul pentru că o voi face într-un articol dedicat ce va apărea în toamna viitoare.

Dosarul oferă cercetătorilor posibilitatea de a înțelege mai bine funcționarea vieții asociative într-un complex locativ atât de special precum Cité radieuse. Amploarea și profunzimea prezentării sunt rarisime. Avem de-a face atât cu aspecte ce țin de istoria vieții pentru o durată de depășește 6 decenii cât și cu elemente care evidențiază maniera de inițiere și dezvoltarea unei Asociații de locatari cu o anvergură ce depășește cu mult inițiative similiare. Avem și aici imaginea unui demers pe peste 5 decenii și o înlănțuire de întâmplări interesante și de personaje remarcabile. Regăsim informații despre viața obișnuită în complex, despre activitățile prilejuite de diversele sărbătoriri, despre maniera de conturare a interacțiunii dintre rezidenți, despre initiativele de dezvoltare la fel ca și despre cele de prezervare, despre influența amenajării spațiului asupra relațiilor fie dintre membrii familiei fie dintre vecini ș.a.m.d.

Este totodată o pledoarie implicită deosebit de convingătoare pentru importanța implicării în activități colective care exced spațiul propriei locuințe pentru a se evita degradarea spațiului colectiv.

Am beneficiat în cadrul acestui stagiu de o excelentă oportunitate pentru dezvoltarea mea profesională și vreau să mulțumesc încă o dată dnei Veronique Ginouvès pentru tot ceea ce face în cadrul fonotecii. Practic numele domniei sale devine încet-încet sinonim cu cel al fonotecii iar asta spune enorm despre entuziasmul neștirbit și profesionalismul impecabil de care dă dovadă. Un cuvânt de mulțumire și pentru Corine, coleg de birou întotdeauna atent și dedicat.

Notă – fotografiile La cité Radieuse, juin 2011 –  Véronique Ginouvès , Tudor Pitulac, Corinne Cassé, août 2011.

Billet en français : http://phonotheque.hypotheses.org/5443

Blog post in englishhttp://phonotheque.hypotheses.org/5470

Autor : Tudor Pitulac (tudorpitulac[at]yahoo[dot]com)

 

A documentation internship by Tudor Pitulac : about La cité Radieuse in Marseille

As sociologist, postdoctoral research fellow of The Romanian Academy, Iasi Branch, and also as professor at the Petre Andrei University of Iasi, I have decided to take a documentation internship abroad, in August 2011.

My research subjects concentrating mainly on the sociology of communities, for the project developed within the Iasi Branch of the Romanian Academy, the theme is formulated as it follows: A communitarian perspective on the social life in the Romanian urban space. Mechanisms for the establishment and perpetuation of social dysfunctions.

The concept of land records seems to me very attractive. In the recent years I have been developing my work mainly based on quantitative date, so I thought appropriate to balance my approach, by reorienting my research on some qualitative data as well. Naturally this leads me towards the MMSH’s phonoteque where I got in touch with Mrs. Veronique Ginouves, a passionate professional of these special types of records.

The diversity and complexity of the data kept within the Sound Archives are very special. The researchers finds here more than 5000 hours of archives. This could be quite discouraging if someone has to find by themselves the files they are interested in. After I indicated to Mrs. Veronique Ginouves my interest area for this internship, she prepared for me a folder which matched excellently my research topics and therefore I thank her very much.

The folder contained documents regarding the ‘residential unit’ Cité Radieuse from Marseille, first of such 5 constructions, realized after the architect’s Le Corbusier plans and vision. He would propose o construction designed to offer the setting for a productive social life for its residents, a suitable background for the community spirit to flourish in a proper urban building. The records are very original as they are not developed in the framework of a reaserch program as usual but by a person interested in keeping the memory of this architectural project and of the first of its residents.

These documents comprised of a series of interviews taken by Serge Mercier (press photographer) with Suzane Lherisson, Honorary President of the Association of Residential Unit Residents in Cite Radieuse in Marseille. It must be specified that at every meeting, except one, there was a third person participating, she is being former President of the Association of Residential Unit Residents in Cite Radieuse in Marseille. Most of the times she acts as an interviewer, but sometimes she is the subject. It is important to mention that all three live in Cité Radieuse. The subject is one of the first residents (1952), the other woman came in 1999 (information inferred from the text), while the interviewer is a resident of Cité Radieuse since 2001.

The folder consists of 17 audio digital files, which account for a total of 25 hours and 15 seconds recorded during several weeks in the summer of 2009. The subject is an exceptional one for this matter. Practically, for decades Suzane Lherisson dedicated her time to the Association and to common life in Cite Radieuse. She kept every document or file referring to the building and to the Association, since she began living there in 1952. Hence, supported by a very good memory that does not betray her not even at a very old age, the subject offers the reader a consistent and comprising image of what meant living in Cite Radieuse.

For more technical, epistemological and methodological details, one can consult the notes and comments written in the document fiche corpus. In the same document I also suggested some other useful references on the same topic.

During this documentation period I fulfilled a double task. On one hand I made a primary analysis on the data from these files, so other researchers interested in this field could access them more easily. Thereby, I identified and indicated every relevant theme from each file and the time period in record to which they refer. Also, I completed a standard form for each file, which includes a brief summary of the information contained. On the other hand, I conducted a secondary analysis on the data from the perspective of my research topic mentioned above. I sought to answer the question regarding the degree to which materialized Corbusier’s vision for the emergence of significant communitarian spirit in this type of building but I shall not develop the subject here, as I will dedicate a special article for this topic next fall.

The folder offers the researchers the possibility to acknowledge extremely useful information on associative life in a particular residential complex. Breadth and depth of the presentation are quite rare in this research field. One encounters elements of life history for a period of over six decades, and with components that highlight the manner of initiation and development of a large housing association that far exceeds similar initiatives. These files offer the overview of a process developing in over five decades, with interesting stories and remarkable characters. One finds information about the ordinary life in the building complex, about the various activities celebrating the anniversaries, about the manner in which residents interact, about the development and preservation initiatives, about the influence of the spatial arrangements on relations between neighbors or family members, etc.

It is also an extremely convincing pleading for the importance of involvement in collective activities beyond the own living space, in order to avoid the atrophy of the collective space.

During this internship I enjoyed a great opportunity for my professional development and I want to thank again to Mrs. Veronique Ginouves for everything she does in this institution. Practically, her name becomes gradually synonym to the Sound Archives’ name, saying a lot about her enthusiasm and impeccable professionalism. Also, I shall thank Corine, a very attentive and dedicated office colleague.

Author : Tudor Pitulac (tudorpitulac[at]yahoo[dot]com)

Blog post in French : http://phonotheque.hypotheses.org/5443

Post în româna :http://phonotheque.hypotheses.org/5491

 

Photos : Tudor Pitulac at the Phonothèque, August 2011.

 

Compte-rendu de stage : à propos de la Cité radieusede Marseille

En tant que sociologue, boursier post-doctoral de l’Académie Roumaine – Filiale de Iasi[1] –, étant en même temps enseignant à l’Université Petre Andrei de Iasi, j’ai décidé d’effectuer pendant le mois d’août 2011 un stage de documentation à l’étranger. Mes sujets de recherche portent principalement sur la sociologie des communautés et dans le cadre du projet de la Filiale de Iasi de l’Académie Roumaine en sociologie urbaine, mon sujet est ainsi formulé : Une mise en perspective communautariste de la vie sociale dans l’espace urbain roumain. Mécanismes d’institution et de perpétuation des dysfonctionnements sociaux.

Le concept des archives de terrain m’a toujours semblé extrêmement attractif. Dans le cadre de mes recherches, j’ai jusqu’ici utilisé majoritairement des données quantitatives. Aussi, il m’a semblé opportun d’équilibrer mon approche en m’intéressant aux enquêtes qualitatives. Je me suis ainsi tourné tout naturellement vers la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme où j’ai pris contact avec Véronique Ginouvès, une professionnelle passionnée par les Archives sonores.

La diversité et la complexité des données existantes à la phonothèque de la MMSH sont nombreuses puisqu’elle met à la disposition des chercheur plus de 5000 heures d’archives : pour un stage court cela peut être décourageant si l’on tente d’identifier tout seul le corpus le plus intéressant à traiter en fonction de sa spécialité. Véronique Ginouvès m’a proposé de travailler sur un corpus en lien avec mon domaine d’expertise, et je l’en remercie. Il s’agissait d’un ensemble d’enquêtes concernant « l’unité résidentielle » Cité Radieuse de Marseille, première des cinq constructions architecturalement identiques réalisées selon les plans et la vision de l’architecte Le Corbusier.

Celui-ci proposait à l’époque une construction capable d’offrir l’opportunité du développement d’une vie sociale riche pour les résidents, une solution pour la création d’un esprit communautaire dans un bâtiment typiquement urbain. Par ailleurs, ces enquêtes étaient assez originales puisqu’elles n’avaient pas été enregistrées dans le cadre d’un programme de recherche comme c’est le plus souvent le cas  à la phonothèque de la MMSH mais par un citoyen soucieux de patrimonialiser la mémoire de ce projet architectural et de ses premiers habitants.

Cette série d’entretiens a été réalisée par Serge Mercier, journaliste photographe de presse, auprès de Suzane Lherisson, Présidente d’honneur de l’Association des Résidents de l’Unité Résidentielle Cité Radieuse de Marseille. Excepté pour l’une d’entre elles, les enquêtes sont enregistrées en présence d’une tierce personne résidente, intervenant secondaire, et elle-même ancienne Présidente de l’Association des résidents. Cette dernière accompagne l’enquêteur, mais elle intervient parfois en tant qu’ancienne habitante. Un des paramètres significatifs de ces enquêtes est d’ailleurs que les trois interlocuteurs habitent tous la Cité Radieuse. D’après ce que nous avons déduit du contexte d’enquête, le sujet principal a habité « Le Corbu » à l’époque des premiers locataires (1952), la seconde s’est installée en 1999, l’enquêteur étant locataire depuis 2001.

Le corpus est constitué de 17 fichiers audio numériques, totalisant 25 heures 15 minutes, enregistré sur plusieurs semaines au cours de l’été 2009. Le témoin au centre des entretiens est unique : pendant des décennies, Suzane Lhérisson s’est consacrée à l’Association et en général à la vie commune de la Cité Radieuse. Elle a conservé toutes les archives de l’Association dès 1952, au tout début des logements mais en a constitué également autour de la construction de l’immeuble. Bénéficiant d’une mémoire infaillible, même à un âge avancé, et s’appuyant sur ses archives personnelles, elle nous offre une image précise et étendue sur ce que peut être l’expérience d’habiter dans la Cité Radieuse.

Pour les aspects de nature technique, épistémologique et méthodologique, vous pourrez consulter les notes et les observations rédigées  dans la fiche corpus présentant les enquêtes qui sera mis en ligne sur la base Ganoub. J’ai indiqué aussi une série d’autres sources utiles sur ce sujet.

Ma mission a été double. D’une part, j’ai réalisé une approche primaire sous forme d’écoute linéaire des données sonores pour permettre aux autres chercheurs de les consulter plus facilement. J’ai ainsi identifié dans chaque fichier des séquences thématiques et créé des séquences chronothématiques, saisi une fiche standard pour chaque fichier avec un résumé succinct des informations signalétiques. D’autre part, j’ai réalisé une analyse secondaire des données dans la  perspective de mon thème de recherche en abordant  la question de l’apparition significative de l’esprit communautaire et sa matérialisation dans cet immeuble. Je l’aborderai dans un article à paraître à l’automne prochain.

Ce corpus est l’occasion, pour les chercheurs, de mieux comprendre le fonctionnement de la vie associative dans un complexe locatif aussi particulier que celui de la Cité radieuse. L’ampleur, la précision et la profondeur de ces informations sont vraiment rares. Il y est question d’une histoire de la vie quotidienne sur plus de 6 décennies et du récit de la création et du développement d’une vaste Association de locataires qui dépasse les initiatives similaires. Y sont aussi dépeints un enchaînement d’évènements intéressants et de personnages exceptionnels. Nombre de moments de la vie quotidienne dans le complexe y sont décrits : fêtes diverses, vie scolaire et sportive, interaction entre les résidents, initiatives de développement et de préservation, influence de l’aménagement de l’espace sur les relations, qu’il s’agisse des relations entre  membres d’une même famille ou entre voisins… Ces entretiens sont aussi, de façon sous-jacente, une véritable plaidoirie pour l’implication des citoyens dans des activités collectives, hors de l’espace de son propre logement car ils évitent la dégradation de l’espace collectif.

J’ai bénéficié au cours de ce stage d’une excellente opportunité pour mon développement professionnel et je veux remercier encore une fois à Véronique Ginouvès pour tout ce qu’elle fait au sein de la phonothèque et qui fait preuve d’un professionnalisme impeccable. Un grand merci à Corine aussi, une collègue de bureau toujours très attentive et dévouée.

 

Auteur : Tudor Pitulac

Contact : tudorpitulac[at]yahoo[dot]com

Blog post in english : http://phonotheque.hypotheses.org/5470

Post în româna : http://phonotheque.hypotheses.org/5491

Note – Photographie réalisée dans le cadre de ma visite effectuée à la Cité Radieuse le 14 août 2011.

 


[1]          Iasi est, en Roumani, le chef-lieu de la région de Moldavie.

Les archives sonores en fête : le récit de Mélanie

Issue d’une formation en Langues Étrangères Appliquées j’ai eu l’occasion, le temps d’une vacation, de présenter le travail de la phonothèque de la MMSH lors des quatre journées de la Fête de la science. Nous imaginions des publics multiples (scolaires, familles ou curieux) et nomades, qui devaient recevoir un message rapide et clair avant de passer à un autre stand. Avec l’équipe de la phonothèque, nous avions préparé dans ce sens des posters et un scénario pour présenter des enquêtes de terrain sur le thème de l’eau. J’ai eu un peu de temps, avant le lancement des ateliers pour découvrir les documents, mais je me demandais comment j’allais pouvoir m’approprier ces archives sonores et transmettre aux visiteurs tout l’intérêt de la source orale dans les sciences humaines et sociales. J’ai vite remarqué que la curiosité du public était aiguisée lorsque j’évoquais les récits des anciens : cela les plongeait dans leurs propres souvenirs. Deux petites filles se sont mises à chanter spontanément les comptines méditerranéennes de leurs mamans, une autre a tenté de traduire un poème algérien que son grand père lui raconte inlassablement depuis sa naissance. L’écoute a été aussi l’occasion pour les enfants de s’interroger sur la façon dont leurs grand-parents vivaient dans leur jeunesse et sur leurs savoirs qui étaient peut-être à découvrir. Nombre d’entre eux ont évoqué à cette occasion leurs origines familiales et les savoir-faire transmis (recettes de cuisine, remèdes naturels, chants, contes, expressions dans les langues d’origines). Au milieu de l’effervescence de la fête de la science, à l’écoute des chants des anciens, certains enfants refusaient de quitter leur casque. Captivé par les enregistrements sur le terrain des Cévennes et la sérénité du débit, du rythme des conteurs et des chanteurs traditionnels, un petit garçon ne voulait pas laisser sa place aux autres visiteurs. Devant l’insistance de ceux qui se pressaient pour écouter et de sa maman, il a quitté à regret ce bond dans le temps. Pour moi la fête de la science aura été une occasion unique de rencontrer en un seul lieu un panorama dynamique de la recherche sur la région marseillaise, mais aussi de découvrir et faire découvrir les archives sonores dont j’ignorais jusqu’à l’existence. Une belle aventure !

Auteur : Mélanie AvellaCrédits photographique : 24 octobre 2010, dernier jour à la fête de la science et  inauguration de la fête de la science, chorégraphie de Léda Atomica le 21 octobre 2010.

photographies de V. Ginouvès.

Un exemple de partenariat entre la MSH de Nice et la MMSH d’Aix en Provence : de la collecte d’enquêtes à la mise en ligne

Présentation du programme HORoya (Histoire Orale de la Roya) et HOF (Histoire de la Frontière)

Dans le cadre d’un programme de recherche sur les vallées de la Roya et de la Bévéra, la MSH de Nice a conduit sur une période de 3 ans (2005 à 2008) une campagne d’enquêtes orales dans le but de sauvegarder le patrimoine immatériel des populations de cette région. Réalisé grâce au soutien financier de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de la Mairie de Nice, le projet HORoya (Histoire Orale de la Roya) et HOF (Histoire de la Frontière) est le résultat d’une collaboration entre les Archives Départementales de Nice, la MSH de Nice et le Musée des Merveilles de Tende.

vallée de la Roya copieCarte de la vallée de la Roya avec Google Maps

Mené conjointement par la MSH de Nice et les Archives Départementales des Alpes Maritimes, ce projet s’est matérialisé sous la forme d’un travail de collecte justifié par la richesse patrimoniale et l’originalité de la situation géographique de ces vallées.  Thierry Rosso, membre du laboratoire LASMIC, en a assuré la direction scientifique avec le soutien d’Alain Bottaro, Responsable de section du Conseil Général des Alpes Maritimes et conservateur du patrimoine aux Archives Départementales des Alpes Maritimes. Quinze chercheurs issus de différents laboratoires de sciences humaines et sociales de la MSH de Nice (laboratoire LASMIC pour l’histoire, laboratoire BCL pour la linguistique,  le CMMC, le RITM et l’IDEMEC pour la musicologie) ont participé au collectage de ces enquêtes orales auprès de 80 informateurs (105 enquêtes). Ainsi, s’est constitué un corpus sonore de 115 heures complétés par de riches matériaux écrits, iconographiques et vidéos qui devraient pouvoir générer de nouveaux axes d’études et de recherches. Cette collecte donnera lieu en début 2010, à la publication d’un ouvrage collectif et à une exposition autour de ces collectages.

L’ensemble des données rassemblées par les chercheurs est consultable aux Archives Départementales des Alpes Maritimes qui s’est chargé de la conservation, la valorisation et la diffusion des informations récoltées. Le partenariat inter-MSH, mis en place en amont du programme, a eu pour objectif le traitement documentaire par la phonothèque de la MMSH et la mise en ligne des entretiens sur sa base de données.

Originalité du corpus

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les vallées de la Roya et de la Bévéra ont subi de profondes mutations qui risquent d’altérer la forte identité linguistique, historique et culturelle du pays et d’entrainer la disparition progressive des connaissances héritées des anciens. Afin d’en assurer la conservation, l’exploitation et l’étude, les enquêteurs ont interrogés les témoins sous différentes approches : ethnologique, historique, linguistique et pluridisciplinaire.

Saorge, vallée de la Roya par Sylvain GamelSaorge, vallée de la roya par Sylvain Gamel

L’originalité de ce corpus vient de la diversité des acteurs du projet. Les chercheurs enquêteurs des quatre disciplines de sciences sociales et humaines investies dans le projet (ethnologues, musicologues, historiens, dialectologues), ont travaillé sur leur domaine de recherche respectifs tout en observant méticuleusement les impératifs du programme. Cette configuration de travail constitue justement le grand avantage du programme HORoya-HOF car elle permet d’une part une étude transversale du territoire ciblé (tentative d’exhaustivité), mais elle permet également de dégager des axes d’études nouveaux basés sur l’échange d’expériences.

Présentation du corpus :

Données chiffrées sur le corpusQuelques données sur le corpus


La réalisation de ce programme s’est divisée en deux volets: le premier (2006-2007) traite de l’Histoire Orale de la Roya (HORoya) liée à des territoires marqués par de profondes mutations depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Cette approche pluridisciplinaire offre une base de réflexion sur les interactions entre l’histoire, la culture et l’évolution de la langue. Le second volet (2008-2009), intitulé Histoire Orale de la Frontière (HOF), porte sur les relations que les populations de la région entretiennent avec la question historique et récurrente de la frontière entre la France et l’Italie.

La plupart des informateurs ayant participé aux enquêtes, sont nés dans les années 1930. Témoins privilégiés d’une période révolue, ces anciens, sensibles à la question de la sauvegarde de leur culture et le devoir de mémoire, ont répondu à l’appel des enquêteurs avec plaisir. Porteurs d’un savoir-faire et de connaissances en passe de disparaître, ces hommes et ces femmes se sont improvisés le temps d’un entretien, comme les porte-paroles de l’identité culturelle, historique et linguistique des villages de la vallée. Si certains ont mis l’accent sur leur passion de la tradition des chants, leur attachement à la langue régionale ou à leur métier, d’autres ont insisté sur la façon dont ils ont vécu les événements historiques survenus pendant et après la seconde guerre mondiale (notamment lors du rattachement de Tende et de La Brigue à la France en 1947). D’autres encore se sont exprimés sur la question des voies de communication matérielles et immatérielles ou se sont attachés à décrire les conditions de vie et de travail des anciens. L’identité mixte de ces populations, empruntée à la fois à la culture française et à la culture italienne a permis aux habitants de la région de s’approprier les éléments de leur intérêt et de réinventer leur propre culture au fil du temps.

Saorge, vallée de la RoyaSaorge, vallée de la roya par Sylvain Gamel

Parmi les informateurs non natifs de la région qui ont également été interrogés, on peut distinguer les néo-ruraux ou encore d’autres populations venues s’installer provisoirement dans la vallée. Tous se rejoignent sur l’importance et le devoir de préserver les vallées de la Roya et de la Bévéra, de l’oubli.

Valorisation et perspectives

Au vu de la consistance et de la richesse des informations récoltées, il semble évident que les initiatives telles que le programme HORoya et HOF doivent motiver d’autres projets de la même envergure pour plusieurs raisons : le développement d’axes de recherches transdisciplinaires, la consolidation de la coopération scientifique entre réseaux différents, le développement de partenariats inter-MSH et la mutualisation des moyens, savoirs et savoir-faire.

Le travail de valorisation et de mise à disposition réalisé par les Archives Départementales de Nice sous forme pédagogique et ludique ainsi que la mise en ligne de ce corpus sur la base de données de la phonothèque de la MMSH, permettra au public de découvrir et de se réapproprier les informations à des fins de recherches diverses.

Soulignons enfin, que ce corpus complète deux autres collections sonores déjà traitées par la phonothèque sur la même aire géographique :

Ainsi ne pourrait-on pas à titre d’exemple de réexploitation de la recherche scientifique, stimuler de nouveaux projets d’études autour d’une cartographie des entretiens? Ou encore développer plus avant une collaboration inter-phonothèques qui permettrait notamment une visibilité plus efficace des fonds sonores issus de la recherche? Il semblerait en tous cas, que les pistes d’investigation dans le domaine soient plurielles et il ne tient qu’à la communauté scientifique d’encourager ce type d’actions.

Aline Dang Van Sung

Crédits photographiques : Saorge, vallée de la Roya par Sylvain Gamel. Certains droits réservés. http://www.flickr.com/photos/sylvain_gamel/1295692526/in/photostream/ et http://www.flickr.com/photos/sylvain_gamel/1294818649/in/photostream/

Sound archives in ethnolinguistics : Example of the study of arabization in Southern Sudan = Archives sonores en ethnolinguistique. Un exemple d’étude de l’arabisation dans le Sud Soudan

A new sound corpus in juba-arabic is now at disposal on the sound archives database. Juba-arabic is a pidgin (a communication language used between two or more communities which do not share a common language), composed of elements both from Arabic and from Sudanese dialects, it gradually evolved into a common language. The recordings (i.e. 27 hours of inquiries collected over 1981 and 1984, that is to say fifty seven surveys) which Catherine Miller used to study the phenomenon of arabization in southern Sudan are now on accessible online on Ganoub.

Couple cycling on the road between Yei and Meridi, Southern Sudan
Couple cycling on the road between Yei and Meridi, Southern Sudan

This corpus contains oral evidence, as well as music recordings and religious sermons at the Juba’s Church . But most of the investigations were recorded during trials at the customary courts of Juba and Kator in the Equatoria’s province, Southern Sudan (the presented extract deals with the case of a Dinka woman presented to the court following a dispute on the public highway while she was intoxicated). Catherine Miller deliberately chose these places of investigation for she wanted to study the evolution of the juba-arabic and the challenges of the arabization of Southern Sudan at the time (80’s) on an economical, political, social and cultural level. She therefore investigated various populations (villagers and city dwellers, men and women, young and old people, educated and uneducated people) to better understand the conflicts related to linguistic opposition between oral and written languages, juba-arabic and vernaculars, English and Arabic.

Dinka pastor on the road to Juba-Yei, Southern Sudan
Dinka pastor on the road to Juba-Yei, Southern Sudan

The corpus also contains a reading by Catherine Miller about “The Challenges of Arabization in southern Sudan”, Peuples Méditerranéens, No. 33, Paris, p. 43-53. (1985). The availability of these oral sources which are more than twenty years old, is priceless: it is very unlikely that a rare language like juba-arabic should reach us. Therefore, sound archives do not only provide a new dimension to publications already in print, but they also allow a process of memory, a written or iconographic document is unable to do. As far as ethnolinguistics is concerned, sound archives offer the unique opportunity to listen to rare languages, which are sometimes bound to disappear.

Village on the edge of Yei, Equatoria, Southern Sudan
Village on the edge of Yei, Equatoria, Southern Sudan

Since these surveys were collected, Sudan has been suffering a bloody civil war (1983-2004) which left it ravaged by poverty. Juba-arabic was able to develop during this war and nothing is nowadays more precious than being able to access Catherine Miller’s recordings. Witnesses of a past era, these surveys represent the memory of the men, women and children who participated to her interviews.

Here is one of the reasons why the preservation of oral heritage is essential. Guaranteeing the sound memory and a symbol of the intangible heritage, oral archives will keep getting talked about.

Aline Dang Van Sung

This article is a traduction of : “Archives sonores :  exemple de l’étude de l’arabisation dans le Sud Soudan” :  http://phonotheque.hypotheses.org/1065

Cet article est une traduction de : “Archives sonores :  exemple de l’étude de l’arabisation dans le Sud Soudan” :  http://phonotheque.hypotheses.org/1065

Crédits photographiques : ©Jean-Pierre Ribiere

Archives sonores en ethnolinguistique : exemple de l’étude de l’arabisation au Sud Soudan

La base de données de la phonothèque dispose désormais d’un nouveau corpus sonore en juba-arabic. Ce pidgin (langue de communication utilisée entre deux ou plusieurs communautés ne parlant pas la même langue) qui emprunte ses origines à la langue arabe et auquel ont été injecté des éléments de dialectes sud soudanais, a peu à peu évolué vers une langue véhiculaire. Les 40 heures d’enregistrement (soit 57 enquêtes au total collectées sur deux ans : 1981 et 1984) qui ont servi à Catherine Miller à étudier le phénomène de l’arabisation dans le Sud Soudan devraient bientôt être accessibles en ligne sur Ganoub.

On trouvera dans ce corpus aussi bien des entretiens avec des témoignages thématiques que des enregistrements de musique à Juba ou encore des prêches faits à l’église de Juba . Mais la plupart des enquêtes sont des enregistrements réalisés au cours de procès dans les tribunaux coutumiers de Juba et Kator dans la Province d’Equatoria dans le sud Soudan (l’extrait du procès ici proposé traite du cas d’une femme dinka présentée au tribunal suite à une dispute sur la voie publique alors qu’elle était en état d’ébriété). Catherine Miller a délibérément choisi ces lieux d’enquête car son objectif était d’étudier l’évolution du juba-arabic et les enjeux de l’arabisation dans le contexte économique, politique, social et culturel du Sud Soudan à l’époque (années 80). Elle a donc enquêté des populations de milieux divers (villageois et citadins, hommes et femmes, jeunes et vieux, personnes éduquées et personnes peu éduquées) pour mieux comprendre les conflits linguistiques liés à l’opposition langue orale/langue écrite, langues vernaculaires/juba-arabic et anglais/arabe.

Continuer la lecture de Archives sonores en ethnolinguistique : exemple de l’étude de l’arabisation au Sud Soudan

A propos de l’indexation de corpus sonore en langue rare

Si le métier de phonothécaire est parfois méconnu, le rôle que joue ce spécialiste au sein de la communauté des professionnels de l’information et de la documentation, n’en est pas moins primordial : à une époque où les NTIC révolutionnent littéralement le travail des documentalistes, les archives sonores, jusque là peu valorisées, prennent tout leur sens dans un tel contexte de développement et de mutualisation des informations.

C’est dans cet état d’esprit que j’ai décidé d’effectuer mon stage de Licence Professionnelle Information et Documentation [PDF] au sein de la phonothèque de la MMSH d’Aix en Provence. En effet, bien que les missions confiées au phonothécaire soient communes à tous les documentalistes, la spécialisation dans le domaine de l’audiovisuel constitue à mon sens, un enjeu de taille compte tenu de l’évolution rapide et constante du métier.

Le documentaliste audiovisuel [PDF] et notamment le phonothécaire, doit aujourd’hui être capable de gérer le passage d’un fonds manuel en fonds numérique, et c’est bien là que se situe son défi. La gestion de projet, qui suppose l’investissement croissant dans la production et le travail éditorial, la responsabilité de la diffusion en ligne et la gestion des droits, constitue l’essence même du métier.

C’est pourquoi le projet de stage que m’a proposé Véronique Ginouves m’a séduite : le fonds sonore en juba-arabic sur lequel je travaille actuellement, m’a ainsi permis d’appréhender efficacement les enjeux du métier. La démarche de réflexion qu’exige un tel travail s’articule autour de quatre axes principaux :

  • Travail d’inventaire des documents
  • Numérisation et archivage
  • Analyse documentaire
  • Valorisation du corpus (édition de catalogue et mise en ligne)

Plus concrètement, le projet de traitement et de valorisation du fonds sonore de Catherine Miller repose sur le dépôt à la phonothèque de ses enregistrements audio réalisés au cours de ses recherches en ethnolinguistique. Catherine Miller a enregistré sur deux années (1981 et 1984) cinquante-sept enquêtes au Sud Soudan. Dans cette région charnière entre le monde arabo-musulman et le monde africain, s’est développée à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle, une variété d’arabe véhiculaire appelée juba-arabic. Ce phénomène, qui s’est répandu tout au long du 20ème siècle, a été particulièrement observé à Juba où ont été réalisées la plupart des enquêtes. A partir de ces matériaux, Catherine Miller a étudié l’expansion du juba arabic au détriment des langues vernaculaires du Sud Soudan et le lien avec la situation économique, culturelle, politique du pays à ce moment là.

Évidemment, travailler sur un corpus sonore dont on ne connaît pas la langue rajoute encore à la difficulté de traiter le fonds. Il s’agit donc d’entretenir avec le déposant des échanges réguliers au sujet de l’avancement du travail. Au départ, mon choix s’est porté sur le corpus de Catherine Miller car mon goût pour les langues étrangères rares et l’ethnologie m’y ont poussé. Et il convient de souligner que le corpus en question était non seulement numérisé mais aussi très bien documenté.

Pourtant, même avec des fonds numérisés au préalable, le traitement documentaire reste délicat. Car qui dit documentation dit interprétation, et rien n’est plus difficile qu’interpréter une langue inconnue. Il faut dès lors se concentrer sur le contenu en faisant sans cesse des liens entre les informations léguées par le chercheur et les informations récoltées au cours de l’analyse du fonds sonore (environnement sonore, intonations des voix, hésitations, silences, rires…)

Et bien que je ne parle pas le juba-arabic, je constate cependant avec satisfaction qu’au fur et mesure de la progression de mon traitement, j’acquiers des réflexes utiles et des connaissances précieuses en matière de documentation (méthode et organisation dans le travail, méthode d’archivage, utilisation de logiciel de SGBD, thésaurus).

Vive la phonothèque!

Aline Dang Van Sung

Crédits photographiques :

Fritzi Scheff demonstrating Magnavox for for Fith Liberty Loan in New York City, 1895. Photographie imprimée en noir et blanc. Gabriel Moulin, San Francisco, USA. Powerhouse Museum Collection. Permalien: http://www.powerhousemuseum.com/collection/database/?irn=322920 . Pas de restriction de diffusion connue.

Soudanais de la tribu Gâlièh [1860-1920], photographie de 25 x 20,5 cm. Source Photographs and prints of Egypt and Syria. Stephen A. Schwarzman Building / Photography Collection, Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs. Permalien: http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/id?88421. Pas de restriction de diffusion connue.

La phonothèque de la MMSH raconte des histoires

Depuis la fin des années 1970, la phonothèque de la MMSH rassemble des enregistrements sonores réalisés par des chercheurs, des associations ou des institutions culturelles et des collecteurs indépendants soucieux de l’accessibilité de leurs collections. Aujourd’hui elle met à disposition plus de 4000 heures d’enquêtes orales enregistrées sur une base de données qui a pris pour nom Ganoub (le Sud en arabe). Mais ces archives sonores demeurent mal connues et peu utilisées dans la recherche en sciences humaines et sociales.

L’idée de ces carnets est donc de raconter plus largement les histoires de la phonothèque pour donner envie d’écouter ses archives et éventuellement de les réutiliser pour d’autres recherches.

En rédigeant ce premier billet nous imaginons que vous y trouverez au fil du temps :

des présentations de corpus de la phonothèque accompagnées d’extraits sonores ;

des présentations de chercheurs qui utilisent les entretiens pour publier leur recherche avec des cartes d’identité sonores ;

– des informations ou des comptes-rendus de journées d’étude dans le domaine des archives sonores et audiovisuelles ;

des comptes rendus d’activités de l’équipe de la phonothèque.

A vos oreilles…

Crédits photographiques : “Masque dans la rue de la Paz“, par Véronique Ginouvès, licence Creative Commons (CC)

A propos des archives de terrain : entretien avec Christian Bromberger

Cet entretien, réalisé par Cyril Isnart, a été publié le 22 juin 2006 sur le site “Terrain et archives” hébergé alors par le Pôle image son de la MMSH1. Le site du Pôle a changé d’adresse en 2012 et la majorité des publications du site “Terrain et archives” ont été publiées dans un numéro spécial de la revue Atelier en 2008 sous le titre “L’ethnologue aux prises avec les archives”, sous la direction d’Antoinette Molinié et Marie-Dominique Mouton. Pour éviter qu’il ne disparaisse puisque le site “Terrain et archives” sera définitivement fermé en octobre 2014, Les carnets de la phonothèque reproduisent aujourd’hui cet entretien avec Christian Bromberger. Il était suivi de la transcription d’un entretien avec Bernard Lortat-Jacob qui sera publié prochainement. Ce texte a été rétro-publié le 26 mars 2014.

Introduction à l’entretien

Les ethnologues récoltent des données dont la nature et le statut varient souvent selon les conditions d’enquête, la sensibilité de l’ethnologue ou les problématiques abordées. Les moyens techniques de la photographie, du croquis, de la prise de notes et de l’enregistrement sonore déplacent, chacun à leur manière, le regard de l’ethnologue pendant son expérience d’observation plus ou moins participante. Au moment de la restitution, les notes écrites, les images et les sons sont destinés à être lus, regardés, écoutés et traduits dans un montage qui rend compte d’une réalité culturelle précise.

Ces documents constituent ainsi des archives à part entière, intimement liées au chercheur qui les a produites, mais qui peuvent en même temps devenir des réels outils de comparaison et d’analyse pour d’autres. Si l’utilisation de notes manuscrites pour un travail inachevé est une pratique courante1, la comparaison de l’évolution historique d’un phénomène grâce à des archives ethnographiques ou le retour sur des terrains déjà explorés paraissent moins nombreux. Les rapports qui peuvent alors s’établir entre les chercheurs et les archives de terrain ne donnent plus seulement accès à « l’atelier de l’ethnographe », ils ouvrent en fait les voies à des usages différenciés d’un même matériau, du comparatisme à la revisitation.

Dans ce cadre de réflexion, le témoignage des ethnologues qui ont constitué leurs archives de manière volontaire (la plupart de fonds d’archives ont été constitués de manière fortuite et souvent longtemps après la disparition des chercheurs eux-mêmes) permet sans doute d’éclairer un aspect singulier de la construction du savoir anthropologique du XXe siècle. La variété des démarches d’enquête, la multiplicité des documents récoltés, les textes issus de ces travaux de terrain et les perspectives de ré-utilisation des archives illustrent tout à la fois les manières de faire de l’ethnographie, les parcours intellectuels des chercheurs et les usages renouvelés de leurs travaux. Les entretiens qui suivent éclairent cette ambivalence de l’enregistrement sonore, entre données récoltées pour comprendre une culture et témoignage unique issu d’un processus d’enquête. Bien que Christian Bromberger2 et Bernard Lortat-Jacob3 utilisent quotidiennement leurs notes, leurs enregistrements et leurs photographies de terrain, ils ont tenus à déposer une partie de leur fonds d’archives sonores à la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, à Aix-en-Provence qui les tient désormais à disposition des chercheurs et du public. Revenant sur les pratiques ethnographiques qu’ils ont mis en œuvre pour récolter ces fonds, ces deux chercheurs insistent sur le rôle des archives de terrain dans l’économie de leur écriture et dans la dynamique de la recherche comparative. Ils soulignent par ailleurs que l’enregistrement sonore ne constitue pas le seul outil ethnographique, même s’il a acquis un statut particulier en ethnomusicologie par exemple. La photographie, l’observation, la prise de note et la vidéo complètent en effet la boîte à outils de l’ethnographe, dont les textes et les travaux ne peuvent être construits qu’en considérant plusieurs facettes d’un même fait social. Ces deux chercheurs évoquent également, mais entre les lignes, la part intime et personnelle du travail de terrain, en décrivant la position de l’ethnologue comme indissociablement liée à une pratique d’écoute et d’ouverture sensible à l’autre, condition indispensable d’une véritable ethnographie.

C. Bromberger aborde sa pratique d’ethnographe, qui est caractérisée par un usage modéré de l’enregistrement sonore. Il prône en effet une méthode d’enquête ethnographique privilégiant l’observation participante et les entretiens informels dans laquelle le magnétophone n’intervient pas systématiquement. C. Bromberger considère le magnétophone comme un outil pour constituer une trace matérielle de témoignages sur des textes fixes (contes, chansons, blagues), de la performance vocale et musicale, ou plus simplement pour servir d’aide-mémoire. Citant plusieurs exemples issus des enquêtes qu’il a menées en Iran, en France ou en Italie, C. Bromberger insiste sur la nécessité pour les chercheurs de déposer les différents matériaux qu’ils ont recueillis, dans le double but de constituer les archives des sociétés à tradition orale et d’offrir les matériaux d’investigations comparatives à d’autres chercheurs.

Bernard Lortat-Jacob évoque quant à lui une des premières enquêtes qu’il ait conduit seul, à la fin des années soixante, dans le Sud-Est de la France, à Tende dans la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes). Il revient sur le déroulement de cette courte enquête et sur sa formation à l’ethnomusicologie dans la période troublée de mai 68. Bernard Lortat-Jacob traite également des usages que l’ethnomusicologue et les enquêtés eux-mêmes peuvent développer autour des enregistrements. Si les documents sonores ne sont jamais qu’une part réduite d’un phénomène musical, complexe et pluriel, ils restent des traces emblématiques d’un interprète, d’une époque et d’une culture pour les uns, et des outils et données utiles pour les autres. Il évoque à ce propos plusieurs de ces terrains postérieurs à l’enquête de la Roya (Maroc, Sardaigne) où il a pu percevoir ces usages différenciés des archives sonores.

Entretien avec Christian Bromberger

Cyril Isnart : Dans vos enquêtes ethnographiques, quelle place tiennent le magnétophone et les enregistrements ?

Christian Bromberger : Je ne suis pas un fana du magnétophone, je préfère le carnet de notes. Ma conception de l’enquête ethnographique c’est la solitude malinowskienne avec un carnet de notes. Et un appareil photo, parce que j’aime beaucoup la photo. Mais en général je sors le magnétophone assez rarement, lorsque je connais les informateurs et qu’il n’est pas un élément perturbant pour eux, lorsque cela fait l’objet d’un accord avec eux. Je crois qu’aucune des sources n’est suffisante, à elle seule, pour faire de l’ethnologie. Les sources sonores sont un élément de la méthode ethnographique, mais c’est un élément parmi d’autres. Il y a tous les entretiens informels, l’observation, la photo.

Pour le football, il y a eu quelques entretiens enregistrés quand les circonstances s’y sont  prêtées : être avec un informateur à peu près en tête à tête, dans une situation où une certaine continuité dans la parole est possible. Dans le cas des chansons du Val Germanasca, c’est la performance vocale et la constitution d’archives qui m’intéressaient. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai confié ces bandes à la Phonothèque, à un organisme qui pourrait en assurer la conservation.

J’ai des tas de bandes qui sont fichues, qui sont des enregistrements que j’avais faits en Iran naguère. À ce moment, on ne disposait pas de moyens aussi sophistiqués d’enregistrement, donc aujourd’hui ces bandes sont hors d’usage et c’est bien dommage. Et là aussi c’était des chansons et  de la musique, autrement dit ce qui ne peut passer que par l’enregistrement.

Pour les entretiens, je n’ai jamais cherché à faire véritablement une étude linguistique, à  étudier les intonations, ou le style oral du témoignage. Ce qui m’intéressait le plus, c’était le contenu, ce que pouvaient me dire ces informateurs. Les expressions significatives aussi m’intéressent, mais je peux les noter sans recourir à l’enregistrement.

CI : Vous vous démarquez donc un peu de la mouvance des « ethnotextes » des années 1980 ?

CB : Pour moi, d’une part, la parole n’est pas l’essentiel de l’enquête ethnographique, je préfère l’observation et l’écoute situationnelle au témoignage produit sur demande par quelqu’un. Je préfère perdre du temps, rester à côté de gens, voir ce qui se passe, observer, suivre, partager des expériences. Il y a des moments où tout à coup quelqu’un se met à chanter, et à ce moment là je vais sortir mon magnétophone – j’ai toujours un magnétophone avec moi -. En Iran, le contexte est particulier, parce que le statut du magnétophone est inquiétant pour les gens. En France, les gens sont plus habitués à l’appareil et il n’y a pas le risque que leurs paroles soient écoutées par des autorités qu’ils pourraient redouter. Je fais donc un usage très modéré du magnétophone en Iran. Il m’arrive cependant de m’en servir comme d’ une mémoire lorsque l’entretien part soit sur des sujets très techniques, soit contient  des informations complexes que je n’aurais pas le temps de noter complètement (j’ai ainsi enregistré longuement un exorciste dont les informations étaient entremêlées), parfois aussi quand les informateurs s’expriment dans un niveau de langue très élevé, truffé d’arabismes, où des mots risquent de m’échapper.

Ma démarche n’a donc pas vraiment été le témoignage provoqué. Évidemment, il y a des textes fixés, comme les chansons, qu’il faut restituer telles qu’elles sont et dans le cadre de leur performance vocale. Mais les entretiens solennels, les témoignages provoqués, ça n’a pas été ma démarche.

L’entretien, y compris enregistré, c’est un genre qui a une dramaturgie propre. Ça commence assez légèrement, et puis tout à coup l’intensité monte, des choses importantes se disent et puis même parfois, quand on envisage la vie de quelqu’un, ça va jusqu’aux pleurs, à l’affect en effet, et puis ça retombe. À ce moment, on sent que c’est pas la peine d’aller plus loin. On arrête l’entretien, on coupe le magnétophone mais on continue à discuter et souvent, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se disent après cette phase formelle, qui sont off si vous voulez. Et là il y a des choses qui resteront dans un carnet de notes et pas sur une bande magnétique.

Il y a peut-être, dans mon attitude, une méfiance à l’égard du discours. Le discours est produit par un individu, face à un autre individu. Il restitue un pan de son expérience, telle qu’il souhaiterait souvent qu’on la transmette. Je ne dis pas que les gens mentent, mais je sais bien que moi-même si j’ai à raconter ma biographie je ne raconterais pas des pans de mon expérience qui sont soit plus malheureux, soit qui me gênent. Il y a donc tout cet exercice de la pudeur dans l’entretien. La familiarité entraîne les confidences qui ne s’accommodent pas du magnétophone. Dans la famille iranienne dans laquelle j’enquête depuis des années, si on me fait des confidences, je ne vais pas sortir un magnétophone. Ce serait le meilleur moyen pour qu’il n’y en ait plus. Et les confidences sont intéressantes, non pas parce que ce sont des confidences, mais parce que ce sont des aspects de la vie familiale qui ne m’ont jamais été contés publiquement. Et d’ailleurs j’aurais de la gêne à les enregistrer. Lorsque j’écris à ce sujet, je change les noms, et s’il y a des choses qui me paraissent trop intimes, je fais en sorte que ça ne puisse jamais blesser directement quelqu’un. Sans travestir la réalité dans mes écrits, j’essaie de trouver des biais pour à la fois respecter la vérité et en même temps ne pas choquer de gens.

Il existe une variété particulière d’informateurs. Il y a des gens qui souhaitent être enregistrés et filmés. Il y a ce désir chez plusieurs supporters et en particulier chez un personnage qui m’avait beaucoup marqué pendant mon enquête. C’était un garçon que j’avais rencontré, avec sa compagne, dans un virage du stade, et qui manifestait avec une ardeur rare. J’avais pris contact avec lui et puis j’étais allé le voir avec ma femme et mon fils. Nous avions passé toute une soirée avec lui, ensuite je l’avais revu. Et après il m’est arrivé une histoire qui m’avait blessé et qui, en définitive, n’a pas eu le résultat que je redoutais. Un jour, un journaliste de télévision, qui me semblait honnête, était venu me voir et me demander si je connaissais tel ou tel supporter qui pourrait lui raconter des choses. Je ne lui ai pas donné l’adresse, et je lui ai dit : « Ecoutez, je veux bien vous indiquer un supporter, mais je souhaiterais y aller avec vous parce que je ne voudrais pas que ça le mette dans une situation embarrassante. » À vrai dire, j’en avais trop dit sur l’endroit où habitait cet homme et le journaliste, sans me prévenir, avait retrouvé l’adresse, avait filmé ce supporter et une semaine après je vois cela à la télévision. J’étais furieux. Comme c’était un homme qui avait la sensibilité à fleur de peau et qui disait des choses très fortes, j’avais peur qu’il ne passe pour ridicule auprès des autres supporters. Ce qui a été un peu  le cas, et cela m’a peiné. Mais pour lui, cela a été un moyen de reconnaissance extraordinaire. Et lorsque je l’ai revu, il m’a dit : « Vous m’avez fait la plus belle joie de ma vie !». J’étais un peu sidéré, parce que, à mon avis, cela aurait pu le gêner. Au contraire, tout à coup, il avait pu crever l’écran. Et si l’on refait l’histoire de cet homme qui voulait paraître et être entendu, c’est assez intéressant. C’était un garçon qui avait joué au football lui-même, qui avait été junior avec de grands joueurs qui étaient ensuite devenus internationaux. Mais il avait eu un problème au dos et il n’avait pas continué. Il avait fini dans une petite équipe de promotion d’honneur. Il exécutait alors cette sorte de rituel de rattrapage dans les gradins, où il était le plus visible. Ce passage à la télévision avait été pour lui un moyen de reconnaissance.

CI : Dans votre travail d’écriture, comment vous servez-vous de vos sources sonores ?

CB : Quand on travaille un texte, sur quoi se fonde-t-on ? Sur des enregistrements que l’on a dépouillés d’abord. Et là, on a déjà une première sélection dans le choix de la transcription, parce que l’on ne transcrit pas tout, puisque je ne suis pas à  la recherche de la structure du texte, mais plutôt d’un certain nombre d’informations. On travaille sur ces notes, sur des pans de sa mémoire, on travaille sur des photos, sur des passages de films, sur des sources écrites aussi. Donc on si on veut juger de la pertinence de ce que l’on écrit, je crois qu’il faudrait reprendre cet ensemble.

Et c’est vrai aussi que dans tout ce que l’on enregistre, tout ce que l’on note, il y a des tas de choses que l’on n’utilise pas, soit parce qu’elles ne sont pas pertinentes pour la problématique que l’on aborde, soit parce qu’elles sont redondantes, soit parce que l’on juge au moment où l’on écrit qu’elles n’ont pas d’intérêt. Au fond, dans un livre, un article, on utilise disons 10% de ce que l‘on a récolté. Par ailleurs, l’enregistrement sonore est sans doute plus facilement exploitable par autrui que des notes. J’écris souvent des fiches à partir de mes notes mais j’imagine assez mal des gens se penchant sur mes carnets. J’écris assez mal, je dessine comme un pied, mais je prends précisément les dimensions pour permettre à un autre plus habile de faire des dessins convenables. Et puis, il y a des choses que l’on écrit en abrégé, on a toujours peur, dans certaines conditions d’enquête, que les carnets soient confisqués. Donc le carnet lui-même ne donnerait pas toutes les informations, à moins de connaître le code des abréviations.

CI : Dans ce cadre très particulier de la pratique ethnographique, où les types de sources se croisent et où l’enregistrement n’a pas l’exclusive qu’il peut avoir pour les dialectologues ou les ethnomusicologues, quel est le sens de l’acte du dépôt de vos propres archives ?

CB : En ce qui concerne les chansons, même si les enregistrements n’étaient pas de bonne qualité, je me disais que j’étais là devant des témoins assez extraordinaires d’une tradition orale de chant. Moi je n’avais jamais rencontré ça avec une telle intensité. Vous savez, souvent je ne choisis pas mes sujets en fonction de mes marottes, je choisis en fonction de ce que le terrain semble me dire. C’est peut-être très naïf. Mais là, je suis arrivé dans une société dans laquelle les gens chantaient et avaient une remarquable passion pour la chanson. Et puis d’autre part, ces gens, je pense surtout à Emmanuel Barrus et Aldo Richard, avaient des cahiers de chansons tout à fait remarquables. Emmanuel Barrus devait avoir 80 ans quand je l’ai connu, Aldo Richard un petit peu plus. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas eu d’enregistrements. Certes, il y avait une activité de musicologues et de chœurs locaux qui reprenaient ces chansons. Donc je me suis dit : « Il faut le faire ».

Pourquoi garde-t-on des archives ? On les garde et on les dépose à la fois comme moyen d’enquête pour d’autres, et aussi parce que c’est quand même un des devoirs de l’ethnologue que de constituer des archives pour les sociétés qui ne les ont pas constituées elles-mêmes et qui, un jour sans doute, souhaiteront les consulter ou les mettre en valeur. C’est pour moi un moyen de restitution de documents bruts.

L’ethnologie est cette discipline très particulière qui créé ses propres documents de travail, contrairement à l’histoire ; on est, dans une interaction avec des gens, créateurs de nos sources. Il y a donc l’aspect patrimonial, la volonté de constituer des archives, le souci de restitution et celui de laisser des documents pour d’autres spécialistes, et notamment pour le Val Germasca, des spécialistes  d’ethnomusicologie.

CI : Vous avez dit que vous n’étiez pas spécialiste de musique, mais vous avez également collecté de la musique en Iran. Comment ce champ est-il entré dans vos préoccupations d’ethnographe ?

CB : Eh bien ! lorsqu’on fait du terrain, soit on se dit je travaille sur la parenté dans telle ou telle région et je suis un parentaliste convaincu ou sur telle technique, et je suis un technologue convaincu. Moi, ma vision du terrain n’est pas celle-là. Bien sûr j’ai des problématiques, des objets de prédilection, mais je crois que l’ethnologue doit demeurer disponible et se laisser guider par des injonctions sensibles venues du terrain. Si, comme ce fut le cas, se déroule le rituel de ‘âshurâ’, alors que vous êtes en train de travailler à établir des cartes ethnographiques dans le nord de l’Iran, vous allez observer ce rituel et enregistrer les cantiques qu’entonnent les fidèles. Sur le plan de la conduite rationnelle d’une enquête, ce n’est peut-être pas le mieux, mais c’est peut-être vis-à-vis de la connaissance du terrain ce qu’il faut faire à ce moment-là. Si quelqu’un tout à coup lors d’une fête se met à chanter, et si tout à coup lors d’un mariage, il y a également musique, chant et danse, il est bien évident que je vais m’y intéresser et enregistrer. Et puis, pour l’Iran, il m’est arrivé de demander deux ou trois fois que l’on me chante des chansons. Il y a notamment un chanteur populaire du Gilân qui a chanté des choses qui m’intéressaient beaucoup sur la vie agricole, etc. J’ai demandé à un bon amateur de chanter ces chansons et je les ai enregistrées parce que je n’en avais pas les textes. Ce sont très souvent des textes en gilaki qui ne sont pas publiés.

CI : Après vos enquêtes, pour analyser vos données, avez-vous utilisé des outils de classification de la littérature orale ?

CB : J’ai enregistré au fond peu de contes, même si ce genre m’a intéressé. Et les problèmes de classification ne m’ont pas vraiment intéressé à vrai dire. Je n’ai pas réuni un corpus suffisant pour débuter une étude classificatoire. Les contes que j’ai enregistrés sont d’ailleurs des contes que les gens m’ont spontanément présentés à des moments où l’on parlait de l’identité de la région. Par exemple, un ami me dit : « Mais tu sais il y a un conte qui s’appelle « Baghâle ghâtogh ». Le baghâle ghâtogh, c’est un plat emblématique du Gilân. Le conte était, en effet, tout à fait intéressant parce que c’était une représentation de l’image de la région ; il campait un petit personnage qui arrivait à déjouer un géant.

En revanche, j’avais essayé d’adopter cette perspective classificatoire pour les chansons du Val Germanasca. J’étais allé voir Georges Delarue pour qu’il me donne son point de vue sur mon corpus. Il y avait des choses qui l’avaient beaucoup intéressé. Je m’étais aussi servi de Conrad Laforte, que Georges Delarue n’appréciait pas. Le geste premier, lorsqu’on a recueilli un corpus de textes, c’est d’aller voir dans les grands outils. Pour les contes, j’ai surtout enregistré des contes facétieux qui sont beaucoup plus nombreux dans la tradition orale et les problèmes de classification sont beaucoup plus labiles. Les contes facétieux n’ont pas fait l’objet de la même attention que les contes merveilleux.

CI : Pendant vos enquêtes, existe-t-il des cas où les enregistrements ont été contraints par la situation ?

CB : Lors de mes dernières enquêtes, c’était une situation d’enquête que je n’aime pas trop au fond. C’est une enquête que j’ai menée, dans le cadre de mon travail sur la pilosité, sur les malades qui subissent des traitements chimiothérapeutiques. Je menais mes entretiens dans un bureau de l’hôpital Paoli-Calmettes (Marseille). On m’avait dit, il y a des patients qui vont venir vous voir et je les ai interviewés donc dans un bureau mis à ma disposition. La situation d’enquête était plutôt du genre « rendez-vous médical », même si ce n’était pas du tout le cas et que je m’empressais de le dire. L’équipe médicale les avaient bien sûr prévenus de la nature de ma démarche. Et là j’ai immédiatement branché le magnétophone avec leur accord en sachant que ces entretiens seraient uniques. C’était dans un contexte tel que j’ai préféré enregistrer. C’était programmé : il y avait des gens qui venaient à 3 h, d’autres à 4 h. Ce n’est pas du tout le genre d’enquêtes auquel je suis habitué. Mais dans cette situation, je sentais que je ne pouvais pas aller parler 7-8 fois à des gens de leurs cheveux pendant leur traitement chimiothérapeutique. En même temps pour eux c’était important, mais un peu dérisoire par rapport à la maladie qu’ils affrontaient.

Actuellement en Iran, j’utilise très peu le magnéto, car j’y reste longtemps et ce qui m’intéresse plus c’est l’intimité, pas au sens trivial, mais ce que ressentent les gens, ce qu’ils vivent à l’intérieur de leur famille. Ça ne se prête pas tellement au magnétophone. Pour le football, le film m’a servi beaucoup plus que le magnéto, parce qu’il fallait fixer des émotions, des expressions, des comportements et puis les gens je les connaissais, je pouvais discuter avec eux, les revoir.

CI : Quels seraient les projets que vous pensez envisageables à partir de vos dépôts à la phonothèque ?

CB : Je n’ai pas d’idée particulière. Je souhaite simplement que cela puisse rester comme des archives disponibles. Si ça peut un jour servir de matériel comparatif, j’en serai très heureux, parce que les chansons déposées sont très intéressantes. Mon hypothèse c’était que ces chansons n’étaient pas des chansons d’identité, il s’agissait de chansons venues de partout. J’ai retrouvé ça en effet à travers les catalogues et les répertoires publiés. Il y a là un bon matériel pour étudier les problèmes de la variation textuelle mais aussi de la performance vocale, dans l’espace mais aussi dans le temps. Les informateurs qui, dans les années 80,  avaient 80 ans, chantaient des chansons apprises dans leur jeunesse, dans les années 1920. Comment a été travaillée cette tradition orale jusqu’à aujourd’hui ? Tradition orale dans une certaine mesure d’ailleurs, puisqu’ils avaient des cahiers de chansons. Derrière l’oral, il y avait l’écrit.

Je pense en définitive qu’il est utile de déposer ses livres et ses articles, il est également utile de déposer des chansons enregistrées, des textes ou des entretiens, c’est un élément parmi d’autres du travail de l’ethnologue. Je crois qu’il faut qu’on apprenne à déposer nos archives. Pour le moment, le dépôt de mes archives photographiques me préoccupe beaucoup, elles comptent beaucoup pour moi. Et je ne sais pas si ce partage entre iconothèque, audiothèque, vidéothèque, bibliothèque est bon, parce que les documents d’un ethnologue forment un tout. Lorsque j’écris quelque chose, je suis à l’écoute, je relis mes notes, je regarde des photos, des morceaux de film, j’interroge aussi ma mémoire…

Bibliographie

Le match de football. Ethnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples et Turin, Paris, Maison des sciences de l’homme, 2001.

« Les chansons “populaires” dans une vallée vaudoise du Piémont (le Val Germanasca) : chansons de migrations et migrations de chansons », La Beidana. Storia e cultura delle valli Valdesi, n°6, 1987 (pp. 11-32); republié dans Migrazioni attraverso le Alpi occidentali, Torino, Regione Piemonte, 1988 (pp. 263-294) et dans Gens du Val Germanasca. Contribution à l’ethnologie d’une vallée vaudoise, Aix et Grenoble, Publications de l’Université de Provence et Centre Alpin et Rhodanien d’Ethnologie (pp. 217-242), 1994.

« Les blagues ethniques dans le nord de l’Iran. Sens et fonction d’un corpus de récits facétieux”, Cahiers de littérature orale, n°20, 1986 (pp. 73-101).

Cite this article / Citer ce billet : Isnart, Cyril, « A propos des archives de terrain : entretien avec Christian Bromberger » in Les carnets de la phonothèque, 22 juin 2006, https://phonotheque.hypotheses.org/12590.

Crédits photographiques : LSE student conducting interview in the East End, 1946. Fieldwork carried out Feb-March 1946 by some 100 LSE students under the supervision of Professor Tibor Barna. Pas de restriction de droits connues.

  1. L’URL était la suivante : http://lodel.imageson.org/terrainarchive/document164.html []