Archives de catégorie : Corpus de la phonothèque

Practica la Fonoteca MMSH : à propos de La Cité Radieuse din Marsilia

În calitatea pe care o am de sociolog, bursier postdoctoral al Academiei Române – Filiala Iași, fiind totodată și cadru didactic la Universitatea Petre Andrei din Iași, am decis să efectuez în luna august 2011 un stagiu de documentare în străinătate. Subiectele mele de cercetare se concentrează în principal pe sociologia comunităților iar în cadrul proiectului Filialei Iași a Academiei Române tema mea este formulată astfel: O perspectivă comunitaristă asupra vieții sociale în spațiul urban românesc. Mecanisme de instituire și de perpetuare a disfuncțiilor sociale.

Conceptul arhivelor de teren mi s-a părut întotdeauna extrem de atrăgător. Orientat în ultimii ani cu precădere spre studii în care utilizez majoritar date cantitative, am considerat oportun să echilibrez puțin abordarea și să îmi îndrept atenția către abordări care favorizează datele de tip calitativ. În mod natural aceasta m-a condus către fonoteca din cadrul Casei Mediteraneene a Științelor Omului unde am contactat-o pe d-na Veronique Ginouves, un profesionist pasionat al Arhivelor sonore.

Diversitatea și complexitatea datelor existente în cadrul fonotecii sunt deosebite. La dispoziția cercetătorilor se află peste 5.000 de ore de arhivă. Aceasta poate fi descurajant dacă încerci să identifici singur dosarul care te-ar putea ajuta cel mai mult în demersul tău. După ce ce i-am indicat zona mea de interes profesional pentru acest stagiu, Veronique Ginouve mi-a pregatit un dosar care s-a potrivit excelent și îi multumesc foarte mult pentru asta. Dosarul este legat de „unitatea rezidențială” Cité Radieuse din Marsilia, prima dintre cele 5 asemenea construcții realizate după planurile și în viziunea arhitectului Le Corbusier. Acesta propunea o construcție gândită să ofere oportunitatea dezvoltării unei vieți sociale bogate pentru rezidenți, o soluție pentru generarea spiritului comunitar într-o clădire tipic urbană. De altfel, anchetele sunt cu atât mai originale cu cât ele nu au fost realizate în cadrul unui program de cercetare așa cum se întâmplă cel mai adesea ci de către o persoană care a dorit să patrimonializeze memoria acestui proiect arhitectural și a primilor rezidenți.

Este vorba despre o serie de interviuri realizate de Serge Mercier (fotograf de presă) cu Suzane Lherisson, Președinte de onoare al Asociației Rezidenților din Unitatea Rezidențială Cité Radieuse din Marsilia. Trebuie specificat că la toate întâlnirile, cu excepția uneia, a fost prezentă și o a treia persoană care a fost la un moment dat Președinte al Asociației rezidenților din unitatea rezidențială Cité Radieuse din Marsilia. De cele mai multe ori acționează ca intervievator, dar uneori ca subiect. Este revelator faptul că toți cei trei locuiesc în Cité Radieuse. Dacă subiectul este dintre primii locatari (1952), cealaltă doamnă a venit în 1999 (informație de asemenea dedusă din context) în timp ce intervievatorul este locatar din 2001.

Dosarul constă dintr-o serie de 17 fișiere audio digitale care însumează un total de 25h00m15s înregistrate pe parcursul mai multor săptămâni din vara anului 2009. Subiectul principal al anchetei este cu totul exceptional: practic timp de decenii, Suzane Lherisson s-a dedicat Asociației și în general vieții comune în Cité Radieuse. A păstrat tot ceea ce a avut legătură cu imobilul și cu Asociația încă de la debutul locuirii care s-a petrecut în anul 1952. Astfel, bazându-se pe o memorie care nu o trădează câtuși de puțin nici la o vârstă înaintată, ca de altfel și pe arhiva personală, subiectul ne oferă o imagine consistentă și cuprinzătoare a ceea ce a însemnat și înseamnă locuirea în Cité Radieuse.

Pentru mai multe aspecte de natură tehnică, epistemologică și metodologică puteți consulta notele și observațiile pe care le-am redactat în cadrul materialului fiche corpus. Tot acolo am indicat și o serie de alte surse utile pentru informarea pe acest subiect.

Sarcina mea a fost una dublă. Pe de o parte, am realizat o tratare primară a datelor din fișiere pentru a permite altor cercetători interesați să le consulte cu mai multă ușurință. Astfel, am identificat în fiecare fișier în parte și am indicat corespunzător temele relevante și intervalul în care acestea sunt abordate. De asemenea, am completat o fișă standard pentru fiecare fișier în parte ce cuprinde și un succint rezumat al informațiilor conținute. Pe de altă parte, am realizat o analiză secundară a datelor respective din perspectiva temei mele de cercetare. Întrebarea esențială la care am căutat răspuns a fost legată de gradul în care s-a materializat viziunea inițială a lui Corbusier referitoare la apariția semnificativă a spiritului comunitar în acest imobil dar nu voi dezvolta aici subiectul pentru că o voi face într-un articol dedicat ce va apărea în toamna viitoare.

Dosarul oferă cercetătorilor posibilitatea de a înțelege mai bine funcționarea vieții asociative într-un complex locativ atât de special precum Cité radieuse. Amploarea și profunzimea prezentării sunt rarisime. Avem de-a face atât cu aspecte ce țin de istoria vieții pentru o durată de depășește 6 decenii cât și cu elemente care evidențiază maniera de inițiere și dezvoltarea unei Asociații de locatari cu o anvergură ce depășește cu mult inițiative similiare. Avem și aici imaginea unui demers pe peste 5 decenii și o înlănțuire de întâmplări interesante și de personaje remarcabile. Regăsim informații despre viața obișnuită în complex, despre activitățile prilejuite de diversele sărbătoriri, despre maniera de conturare a interacțiunii dintre rezidenți, despre initiativele de dezvoltare la fel ca și despre cele de prezervare, despre influența amenajării spațiului asupra relațiilor fie dintre membrii familiei fie dintre vecini ș.a.m.d.

Este totodată o pledoarie implicită deosebit de convingătoare pentru importanța implicării în activități colective care exced spațiul propriei locuințe pentru a se evita degradarea spațiului colectiv.

Am beneficiat în cadrul acestui stagiu de o excelentă oportunitate pentru dezvoltarea mea profesională și vreau să mulțumesc încă o dată dnei Veronique Ginouvès pentru tot ceea ce face în cadrul fonotecii. Practic numele domniei sale devine încet-încet sinonim cu cel al fonotecii iar asta spune enorm despre entuziasmul neștirbit și profesionalismul impecabil de care dă dovadă. Un cuvânt de mulțumire și pentru Corine, coleg de birou întotdeauna atent și dedicat.

Notă – fotografiile La cité Radieuse, juin 2011 –  Véronique Ginouvès , Tudor Pitulac, Corinne Cassé, août 2011.

Billet en français : http://phonotheque.hypotheses.org/5443

Blog post in englishhttp://phonotheque.hypotheses.org/5470

Autor : Tudor Pitulac (tudorpitulac[at]yahoo[dot]com)

 

A documentation internship by Tudor Pitulac : about La cité Radieuse in Marseille

As sociologist, postdoctoral research fellow of The Romanian Academy, Iasi Branch, and also as professor at the Petre Andrei University of Iasi, I have decided to take a documentation internship abroad, in August 2011.

My research subjects concentrating mainly on the sociology of communities, for the project developed within the Iasi Branch of the Romanian Academy, the theme is formulated as it follows: A communitarian perspective on the social life in the Romanian urban space. Mechanisms for the establishment and perpetuation of social dysfunctions.

The concept of land records seems to me very attractive. In the recent years I have been developing my work mainly based on quantitative date, so I thought appropriate to balance my approach, by reorienting my research on some qualitative data as well. Naturally this leads me towards the MMSH’s phonoteque where I got in touch with Mrs. Veronique Ginouves, a passionate professional of these special types of records.

The diversity and complexity of the data kept within the Sound Archives are very special. The researchers finds here more than 5000 hours of archives. This could be quite discouraging if someone has to find by themselves the files they are interested in. After I indicated to Mrs. Veronique Ginouves my interest area for this internship, she prepared for me a folder which matched excellently my research topics and therefore I thank her very much.

The folder contained documents regarding the ‘residential unit’ Cité Radieuse from Marseille, first of such 5 constructions, realized after the architect’s Le Corbusier plans and vision. He would propose o construction designed to offer the setting for a productive social life for its residents, a suitable background for the community spirit to flourish in a proper urban building. The records are very original as they are not developed in the framework of a reaserch program as usual but by a person interested in keeping the memory of this architectural project and of the first of its residents.

These documents comprised of a series of interviews taken by Serge Mercier (press photographer) with Suzane Lherisson, Honorary President of the Association of Residential Unit Residents in Cite Radieuse in Marseille. It must be specified that at every meeting, except one, there was a third person participating, she is being former President of the Association of Residential Unit Residents in Cite Radieuse in Marseille. Most of the times she acts as an interviewer, but sometimes she is the subject. It is important to mention that all three live in Cité Radieuse. The subject is one of the first residents (1952), the other woman came in 1999 (information inferred from the text), while the interviewer is a resident of Cité Radieuse since 2001.

The folder consists of 17 audio digital files, which account for a total of 25 hours and 15 seconds recorded during several weeks in the summer of 2009. The subject is an exceptional one for this matter. Practically, for decades Suzane Lherisson dedicated her time to the Association and to common life in Cite Radieuse. She kept every document or file referring to the building and to the Association, since she began living there in 1952. Hence, supported by a very good memory that does not betray her not even at a very old age, the subject offers the reader a consistent and comprising image of what meant living in Cite Radieuse.

For more technical, epistemological and methodological details, one can consult the notes and comments written in the document fiche corpus. In the same document I also suggested some other useful references on the same topic.

During this documentation period I fulfilled a double task. On one hand I made a primary analysis on the data from these files, so other researchers interested in this field could access them more easily. Thereby, I identified and indicated every relevant theme from each file and the time period in record to which they refer. Also, I completed a standard form for each file, which includes a brief summary of the information contained. On the other hand, I conducted a secondary analysis on the data from the perspective of my research topic mentioned above. I sought to answer the question regarding the degree to which materialized Corbusier’s vision for the emergence of significant communitarian spirit in this type of building but I shall not develop the subject here, as I will dedicate a special article for this topic next fall.

The folder offers the researchers the possibility to acknowledge extremely useful information on associative life in a particular residential complex. Breadth and depth of the presentation are quite rare in this research field. One encounters elements of life history for a period of over six decades, and with components that highlight the manner of initiation and development of a large housing association that far exceeds similar initiatives. These files offer the overview of a process developing in over five decades, with interesting stories and remarkable characters. One finds information about the ordinary life in the building complex, about the various activities celebrating the anniversaries, about the manner in which residents interact, about the development and preservation initiatives, about the influence of the spatial arrangements on relations between neighbors or family members, etc.

It is also an extremely convincing pleading for the importance of involvement in collective activities beyond the own living space, in order to avoid the atrophy of the collective space.

During this internship I enjoyed a great opportunity for my professional development and I want to thank again to Mrs. Veronique Ginouves for everything she does in this institution. Practically, her name becomes gradually synonym to the Sound Archives’ name, saying a lot about her enthusiasm and impeccable professionalism. Also, I shall thank Corine, a very attentive and dedicated office colleague.

Author : Tudor Pitulac (tudorpitulac[at]yahoo[dot]com)

Blog post in French : http://phonotheque.hypotheses.org/5443

Post în româna :http://phonotheque.hypotheses.org/5491

 

Photos : Tudor Pitulac at the Phonothèque, August 2011.

 

Compte-rendu de stage : à propos de la Cité radieusede Marseille

En tant que sociologue, boursier post-doctoral de l’Académie Roumaine – Filiale de Iasi[1] –, étant en même temps enseignant à l’Université Petre Andrei de Iasi, j’ai décidé d’effectuer pendant le mois d’août 2011 un stage de documentation à l’étranger. Mes sujets de recherche portent principalement sur la sociologie des communautés et dans le cadre du projet de la Filiale de Iasi de l’Académie Roumaine en sociologie urbaine, mon sujet est ainsi formulé : Une mise en perspective communautariste de la vie sociale dans l’espace urbain roumain. Mécanismes d’institution et de perpétuation des dysfonctionnements sociaux.

Le concept des archives de terrain m’a toujours semblé extrêmement attractif. Dans le cadre de mes recherches, j’ai jusqu’ici utilisé majoritairement des données quantitatives. Aussi, il m’a semblé opportun d’équilibrer mon approche en m’intéressant aux enquêtes qualitatives. Je me suis ainsi tourné tout naturellement vers la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme où j’ai pris contact avec Véronique Ginouvès, une professionnelle passionnée par les Archives sonores.

La diversité et la complexité des données existantes à la phonothèque de la MMSH sont nombreuses puisqu’elle met à la disposition des chercheur plus de 5000 heures d’archives : pour un stage court cela peut être décourageant si l’on tente d’identifier tout seul le corpus le plus intéressant à traiter en fonction de sa spécialité. Véronique Ginouvès m’a proposé de travailler sur un corpus en lien avec mon domaine d’expertise, et je l’en remercie. Il s’agissait d’un ensemble d’enquêtes concernant « l’unité résidentielle » Cité Radieuse de Marseille, première des cinq constructions architecturalement identiques réalisées selon les plans et la vision de l’architecte Le Corbusier.

Celui-ci proposait à l’époque une construction capable d’offrir l’opportunité du développement d’une vie sociale riche pour les résidents, une solution pour la création d’un esprit communautaire dans un bâtiment typiquement urbain. Par ailleurs, ces enquêtes étaient assez originales puisqu’elles n’avaient pas été enregistrées dans le cadre d’un programme de recherche comme c’est le plus souvent le cas  à la phonothèque de la MMSH mais par un citoyen soucieux de patrimonialiser la mémoire de ce projet architectural et de ses premiers habitants.

Cette série d’entretiens a été réalisée par Serge Mercier, journaliste photographe de presse, auprès de Suzane Lherisson, Présidente d’honneur de l’Association des Résidents de l’Unité Résidentielle Cité Radieuse de Marseille. Excepté pour l’une d’entre elles, les enquêtes sont enregistrées en présence d’une tierce personne résidente, intervenant secondaire, et elle-même ancienne Présidente de l’Association des résidents. Cette dernière accompagne l’enquêteur, mais elle intervient parfois en tant qu’ancienne habitante. Un des paramètres significatifs de ces enquêtes est d’ailleurs que les trois interlocuteurs habitent tous la Cité Radieuse. D’après ce que nous avons déduit du contexte d’enquête, le sujet principal a habité « Le Corbu » à l’époque des premiers locataires (1952), la seconde s’est installée en 1999, l’enquêteur étant locataire depuis 2001.

Le corpus est constitué de 17 fichiers audio numériques, totalisant 25 heures 15 minutes, enregistré sur plusieurs semaines au cours de l’été 2009. Le témoin au centre des entretiens est unique : pendant des décennies, Suzane Lhérisson s’est consacrée à l’Association et en général à la vie commune de la Cité Radieuse. Elle a conservé toutes les archives de l’Association dès 1952, au tout début des logements mais en a constitué également autour de la construction de l’immeuble. Bénéficiant d’une mémoire infaillible, même à un âge avancé, et s’appuyant sur ses archives personnelles, elle nous offre une image précise et étendue sur ce que peut être l’expérience d’habiter dans la Cité Radieuse.

Pour les aspects de nature technique, épistémologique et méthodologique, vous pourrez consulter les notes et les observations rédigées  dans la fiche corpus présentant les enquêtes qui sera mis en ligne sur la base Ganoub. J’ai indiqué aussi une série d’autres sources utiles sur ce sujet.

Ma mission a été double. D’une part, j’ai réalisé une approche primaire sous forme d’écoute linéaire des données sonores pour permettre aux autres chercheurs de les consulter plus facilement. J’ai ainsi identifié dans chaque fichier des séquences thématiques et créé des séquences chronothématiques, saisi une fiche standard pour chaque fichier avec un résumé succinct des informations signalétiques. D’autre part, j’ai réalisé une analyse secondaire des données dans la  perspective de mon thème de recherche en abordant  la question de l’apparition significative de l’esprit communautaire et sa matérialisation dans cet immeuble. Je l’aborderai dans un article à paraître à l’automne prochain.

Ce corpus est l’occasion, pour les chercheurs, de mieux comprendre le fonctionnement de la vie associative dans un complexe locatif aussi particulier que celui de la Cité radieuse. L’ampleur, la précision et la profondeur de ces informations sont vraiment rares. Il y est question d’une histoire de la vie quotidienne sur plus de 6 décennies et du récit de la création et du développement d’une vaste Association de locataires qui dépasse les initiatives similaires. Y sont aussi dépeints un enchaînement d’évènements intéressants et de personnages exceptionnels. Nombre de moments de la vie quotidienne dans le complexe y sont décrits : fêtes diverses, vie scolaire et sportive, interaction entre les résidents, initiatives de développement et de préservation, influence de l’aménagement de l’espace sur les relations, qu’il s’agisse des relations entre  membres d’une même famille ou entre voisins… Ces entretiens sont aussi, de façon sous-jacente, une véritable plaidoirie pour l’implication des citoyens dans des activités collectives, hors de l’espace de son propre logement car ils évitent la dégradation de l’espace collectif.

J’ai bénéficié au cours de ce stage d’une excellente opportunité pour mon développement professionnel et je veux remercier encore une fois à Véronique Ginouvès pour tout ce qu’elle fait au sein de la phonothèque et qui fait preuve d’un professionnalisme impeccable. Un grand merci à Corine aussi, une collègue de bureau toujours très attentive et dévouée.

 

Auteur : Tudor Pitulac

Contact : tudorpitulac[at]yahoo[dot]com

Blog post in english : http://phonotheque.hypotheses.org/5470

Post în româna : http://phonotheque.hypotheses.org/5491

Note – Photographie réalisée dans le cadre de ma visite effectuée à la Cité Radieuse le 14 août 2011.

 


[1]          Iasi est, en Roumani, le chef-lieu de la région de Moldavie.

Voyage sonore dans la mémoire orale du Luberon

Il est toujours plaisant d’entendre une mémoire livrée généreusement avec modestie, simplicité et joie. C’est le cas dans l’une des enquêtes sur l’Histoire et la culture locales en Luberon, réalisée par Nicole Thevenet en 1979. Ces enquêtes ont été réalisées dans le cadre d’une commande de l’Office régional de la culture de Marseille1 sur l’histoire et la culture locales en Provence. Pour répondre à cette commande plusieurs étudiants de l’université de Provence sont intervenus sur différentes zones géographiques. L’enquêtrice a travaillé sur le territoire du Luberon. Les entretiens s’échelonnent de novembre 1977 à avril 1980 auprès des communautés protestantes et catholiques principalement de trois villages du Luberon, Cucuron, Mérindol et Saint-Martin-de-la-Brasque. L’étude aborde l’ensemble des aspects de la vie villageoise : sociabilité, vie culturelle, vie religieuse. Les personnes rencontrées apportent, avec une joie manifeste, des détails de la vie quotidienne au temps de leur enfance, sur l’agriculture, la religion, la configuration du paysage, leur attachement au provençal. C’est le cas de cette enquête où le témoin, une dame du village de Mérindol, visite ses souvenirs avec tendresse, émotion et visiblement avec plaisir. Il faut entrer dans ce récit, dont le temps a usé la qualité sonore, comme on pousserait une végétation envahissante pour retrouver un ancien chemin, les murs d’un ancien village ensoleillé. S’appuyant parfois sur des cahiers dans lesquels elle a transcrit ses trésors de mémoire, l’informatrice – comme une enfant sauterait d’un rocher à l’autre pour traverser un torrent – évoque la vie quotidienne au village au grès des souvenirs émergeants. Sa parole coule comme source, soutenue par un voisin, un autre enfant du village, présent à l’entretien, oreille attentive à cette mémoire partagée. L’enquêtrice ne pose quasiment aucune question, elle écoute. Vient le poème commencé par le grand-père berger, pour louer la beauté du hameau des Borrys (commune de Puget). Une émotion passe, rapide et légère, lorsque la voix se noue sur une dernière strophe évoquant l’ancienne gare :

La petite station appelée maisonnette,

vient de se voir détruire ne laissant sur son sol,

qu’un superbe platane ayant l’air de nous dire :

”je voudrais bien rester pendant longtemps encore”.

Mais pour en terminer avec ce bavardage,

dont les jeunes aujourd’hui en comprendraient zéro,

je vais donc arrêter en répétant encore,

que les vieux souvenirs apaisent tous les maux. 

L’entretien livre les souvenirs personnels sur les anciennes filatures, la récolte des olives, les farandoles, le carnaval. Finalement, au cœur de son entretien, la dame de 84 ans chante, de sa belle et gracieuse voix, quelques couplets de sa chanson aimée, O Magali. Elle chante pour elle, pour l’enquêtrice, pour son voisin, et pour nous aujourd’hui.

Ces enquêtes de Nicole Thevenet s’inscrivent dans une série de corpus issus d’époque et de discipline diverses qui explorent ce territoire provençal. Elles apportent, à leur échelle, des compléments d’information sur les conditions de vie villageoises et paysannes de la fin du 19e et début du 20e siècle, les anciens métiers, les relations inter communautaires, aux côtés des autres corpus sur la Provence, disponibles à la phonothèque de la MMSH. Citons par exemple les enquêtes réalisées par l’association Alpes de Lumière sur le patrimoine immatériel de Haute-Provence, celles dirigées par Jean-Noël Pelen sur le Pays d’Arles par ses gens ou encore celles sur les Gens du Val Germanasca enquêtés par Christian Bromberger, Annie-Hélène Dufour et Mariano Fresta. Ce sont autant d’occasions d’écouter les témoignages oraux d’expériences vécues dans le midi.

Ce travail nous a permis de découvrir d’autres enquêtes orales réalisées par Nicole Thevenet dans le cadre de sa thèse De l’histoire à la légende : les régions vaudoises françaises. Ou existe-t-il un légendaire historique des régions vaudoises françaises ?2 qui pourraient aussi être déposées à la phonothèque. Mais que sont devenues les autres enquêtes orales enregistrées dans le cadre de l’office régional de la culture de Marseille ? Ces témoins ont accepté d’être enregistrés pour transmettre et leurs voix ont disparues, peut-être les retrouverons nous au fil du temps si les supports résistent encore un peu…

Crédits photographiques : La Spirale d’Oliviers. (Provence. 2005) Photographie de Guy Hervais, 2005. Photographie sous GNU free documentation licence.

 

 

 1. L’office régional de la culture de Marseille a été créé en 1976 dans la dynamique de la création des régions en France en 1973. C’est Michel Pezet qui fonde et préside cette association qui va évoluer au fil du temps []
 2. Thèse de 3ème cycle Histoire et Civilisations, sous la direction de Philippe Joutard, Aix-en-Provence, 1986. 2 vol. Cote de la Médiathèque MMSH : MT-23629 []

Ceremonia de căsătorie în Ţara Oasului : nou corpus disponibil la Fonoteca (MMSH, Aix-en-Provence)

În februarie 2011, etnologul Danielle Musset,1 a depus la Fonoteca de la MMSH anchetele de teren realizate pentru teza sa de de doctorat având ca subiect Ceremonia de căsătorie în Moişeni, România 2. Corpusul anchetelor, cu o durată totală de cinci ore, conţine două interviuri cu locuitori din Moişeni,  cântece, dansuri tradiţionale, ritualuri şi peisaje sonore din timpul nunţii. În cadrul practicii obligatorii pentru validarea anului 2 de master numit Monde du livre, am avut ocazia de a documenta cele 41 anchete de teren înregistrate între anii 1974-1977. Corpusul constituit este consultabil în baza de date Ganoub a Fonotecii.

Aceste anchete au fost înregistrate în Țara Oaşului (nord-vestul României),  în Moişeni, Huţa şi Bixad, sate din judeţul Satu Mare, într-o zonă încă puţin studiată în anii 70. În timpul unui voiaj, această zonă a atras curiozitatea etnologului Danielle Musset care s-a hotărât să studieze această piesă fundamentală a vieţii rurale, imediat influenţată atât de evoluţia mentalităţilor cât şi de orice altă schimbare a societăţii ((Danielle Musset, Le mariage à Moişeni, Roumanie, coll. Etudes et documents balkaniques, vol.3, Laboratoire d’Anthropologie sociale, Paris, 1981, p. 1)) care este nunta. Lucrarea a avut ca obiectiv studiul riturilor şi tradiţiilor nupţiale , dar şi acela de a cerceta manifestarea raporturile dintre sexe3.

Doi bărbaţi ne împărtăşesc  momentul propriei nunţi,  povestind cum se desfăşoară şi explicând unele tradiţii. Informatorii detaliază funcţiile  şi intervenţiile diferitelor personaje ale ceremoniei: starostele4, stegarul5, socăciţa6, mirii, naşii. Înregistrările cântecelor, dansurilor, ritualurilor şi a ambianţei din timpul nunţii devin ecoul celor două interviuri, completându-le în acelaşi timp. Casetofonul a surprins atmosfera petrecerii,  pus în funcţiune în numeroase reprize,  chiar şi în timpul deplasării cortegiului spre biserică. Putem asculta chiuituri ale feciorilor şi fetelor din timpul dansurilor, replici ale actorilor nunţii, dialoguri între nuntași, strigatul darului… Cercetătorul a studiat  și activitățile sociale: ca șezătorile sau primirea feciorilor în zi de sărbătoare la Moișeni. Putem asculta cântece interpretate numai de voci feminine, cântece pline de tristețea miresei ce va părăsi casa părintească, despre căsătoria din dragoste sauabordând statutul femeii căsătorite, etc. Pentru o mai bună întelegere a elementelor de literatură orală, comentariile înregistrărilor conțin unele versuri transcrise în română și traduse în franceză. În timpul acelorași șezători, puteți de asemenea asculta melodiile ondulatorii ale fluierelor populare..

Documentarea acestor arhive s-a realizat în colaborare cu doamna Danielle Musset care a avut bunăvoința de a reveni asupra propriilor notițe de cercetare. Fiecare descriere a înregistrărilor ce redau tradiții conține trimiteri la volumul 3 al revistei de Studii şi documente balcanice, lucrare7 pe care autoarea a depus-o odată cu înregistrările. Volumul conține transcrieri și traduceri ale discursurilor de rămas bun (Bulciugul miresei ; Bulciugul mirelui).

Așadar de ce încearcă socăcițele sa vândă nașului găina îndelung pregatită ? Cum se face negocierea ? Sau mai important: înainte sau după Jocul colacilor ?8. Lucrarea lui Danielle Musset și ascultarea înregistrărilor sunt elemente interesante pentru reconstituirea unei realităţi est-europene, o lume probabil demult dispărută – dacă ne gândim la efectele globalizării.

Fotografiile din articol aparțin cercetătorului Danielle Musset, autor al tezei Le mariage en Pays d’Oaș (nord-ouest de la Roumanie) au début des années 1970.

Varianta articolului în franceză: http://phonotheque.hypotheses.org/4761

 1. Danielle Musset este în prezent directoareaMuzeului Salagon []
 2. Această teză a fost scrisă sub îndrumarea lui Paul Henri Stahl şi susţinută în iunie 1978, la Şcoala de  Inalte Studii Sociale (EHESS) din Paris []
 3. Ibidem []
 4. Starostele, cuvânt învechit şi regionalism tradus în franceză prin meneur de jeu (conducătorul ceremoniei), care în contextul nunţii desemna persoana trimisă la părinții unei fete spre a o cere în căsătorie pentru altcineva, adică pețitorul. []
 5. Stegarul este tradus din româna ca porte-drapeau. Aici este vorba de steagul la nuntă, un drapel cu clopoţei. []
 6. Socăciță este cuvânt învechit  şi regionalism pentru bucătărese. În cadrul nunţii erau cele care se ocupau de pregătirea felurilor de mâncare şi a unei găini special preparate pentru a fi negociată cu naşul. []
 7. Această lucrare se va regăsi în catalogul Bibliotecii MMSH []
 8. [explicația în limba franceză a cuvântului “colaci”] []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts

Concerts recorded by the Mont-Jòia Association during meetings and festivals from 1976 to 1983. A new corpus available for consultation at the Sound Archive center of the MMSH

In 1976, in the very act of rediscovering the French traditional music1, the Mont-Joià Association inaugurated the Mediterranean Musical Encounters from Fontblanche, a district of Vitrolles. This association, active in claiming and reviving the Occitan culture, was also a traditional music group. It would be the engine of a major cultural event for the Occitan movement, oriented towards true Mediterranean identity. This identity, expressed in a manifesto2 was not intended to have space boundaries but to be rebuilt by common questions that arose in the late 1980s. Many of those issues remain pertinent at the present day. Only a few artists and groups (Mont-Jòia deserves special mention) , who performed during these encounters, may be seen live on stage today.

The “Rescontrès de la Mar” proposed between 1976 and 1983: dance workshops, music workshops, singing workshops, stringed-instrument making, musicology conferences and concerts. French artists, North African, Italian, Spanish, Greek, Corsican, but also Portuguese, Hungarian, Yugoslav, Macedonian, Iraqis, Iranians were present, improvising sometimes together and creating new mixtures of sounds. This corpus provides an image of world music, as it emerged in the late 1970s and also reflects the Occitan identity trying to define itself. Beside artists’ presentations, introductions to their works or their country, we can hear the commitment and range of feelings expressed through the universal language of music.

The collection of records was deposited by Mont-Jòia Association to the Sound Archive of Maison Méditerranéenne des Sciences Humaines in 1991. This deposit is as well a way of participating to the “recovery and enrichment of identities movement” that Jean-Mari Carlotti mentioned through the actions of the association.

The French version of the text : http://phonotheque.hypotheses.org/4843

Sound credits : Tura lura lura lo gau canta, played by Mont Joià at a ball hosted with Los del Sauveterre at the Festa de la Lenga in 1978.  Lyrics: http://www.musicanet.org/robokopp/french/turalura.htm

Photo credits : “Microphone”, photo by ganatronic, from Flickr, under a Creative Commons Attribution-Share Alike Licence

 1. In order to know more about the topic, look for the recent thesis of Benedict Bonnemason: The revival of traditional music in France: the case of Gascon music between 1975-1985, dissertation done under the direction of Jean-Pierre Albert; viva attended in Toulouse, in 2009. []
 2. The presentation of Rescontrès de la Mar is online at http://www.mont-joia.com/www.mont-joia.com/html/Rescontres.php []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts

Concerts enregistrés par l’association Mont-Jòia lors de rencontres et festivals entre 1976 et 1983. Un nouveau corpus consultable, sur place, à la Phonothèque de la MMSH

En 1976, en plein cœur de la redécouverte des musiques traditionnelles en France1, l’association Mont-Jòia inaugurait les Rencontres musicales méditerranéennes à Fontblanche, une commune de Vitrolles. Cette association, active dans la revendication et la réanimation de la culture occitane, était aussi un groupe de musique traditionnelle. Elle allait être le moteur d’une manifestation culturelle importante pour le mouvement occitan, orienté vers une véritable identité méditerranéenne. Cette identité, affirmée par un texte manifeste2 ne se voulait pas limitée par l’espace mais reconstruite par la formulation de questionnements qui se posaient dans les années 1980 et qui restent d’actualité. Nombre d’artistes se sont produits dans ces rencontres et, parmi eux, plusieurs ne peuvent plus être écoutés sur scène aujourd’hui, en premier lieu le groupe Mont-jòia, désormais mythique.

Les « Rescontrès de la Mar » ont proposé entre 1976 et 1983 : des ateliers de danse, de musique, de chant, de lutherie, des conférences de musicologie et des concerts. Des artistes français, maghrébins, italiens, espagnols, grecs, corses, mais aussi portugais, hongrois, yougoslaves, macédoniens, irakiens, iraniens se sont côtoyés, ont improvisés ensemble et créé des mélanges inédits de sonorités. Ce corpus sonore offre une image des musiques du monde telles qu’elles émergeaient à la fin des années 1970. Il renvoie également vers une identité occitane qui tentait, à ce moment là, de se définir. Les présentations des différents artistes, de leurs œuvres et de leur pays donnent également à entendre les engagements et  les palettes de sentiments exprimés à travers le langage universel de la musique.

Les enregistrements ont été déposés en 1991 par l’association Mont-Jòia à la Phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence. Pour des raisons de droit, les enregistrements peuvent être écoutés uniquement sur place. Ce dépôt est une des façons de participer à ce mouvement de récupération et d’enrichissement des identités que Jan-Mari Carlotti mentionne dans les actions de l’association.

Text in english : http://phonotheque.hypotheses.org/4843

Crédits phonographiques : Extrait de Tura lura lura lo gau canta, interprété par Mont Jòia lors d’un bal animé avec le groupe Los del Sauveterra lors de la Festa de la lenga en 1978. Paroles : http://www.musicanet.org/robokopp/french/turalura.htm

 

 

 1. Pour cela je vous renvoie à la thèse récente de  Bénédicte Bonnemason : Le renouveau de la musique traditionnelle en France : le cas de la musique gasconne 1975-1985, soutenue à Toulouse en 2009 sous la direction de Jean-Pierre Albert []
 2. Le texte de présentation des Rescontrès de la Mar est en ligne sur http://www.mont-joia.com/www.mont-joia.com/html/Rescontres.php []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts

Enquêtes orales sur le mariage dans la région d’Oas (Roumanie) : un nouveau corpus sonore disponible sur la base de la Phonothèque (MMSH)

En février 2011, l’ethnologue Danielle Musset,1 a déposé  à la Phonothèque de la MMSH ses enquêtes de terrain enregistrées dans le cadre de sa thèse de doctorat portant sur Le mariage à Moişeni, Roumanie2. Le corpus – d’une durée de cinq heures – contient deux entretiens avec des habitants de Moişeni,  des chants au cours de deux veillées, des chansons et des danses exécutées tout au long de la cérémonie du mariage, ainsi que des paysages sonores pendant les rituels et le bal de noce. Dans le cadre de mon stage pour le Master 2, Monde du livre, j’ai documenté les 41 enquêtes qui constituaient ce corpus enregistré entre 1974-1977. Elles sont désormais accessibles sur la base Ganoub de la Phonothèque.

Ces enquêtes ont été enregistrées dans le nord-ouest de la Roumanie,  à Moiseni, Huta et Bixad, trois villages du Pays d’Oas, dans le département Satu Mare, une zone encore peu étudiée dans les années 1970. Aiguillonnée par sa curiosité d’ethnologue, Danielle Musset au cours d’un de ses voyages dans cette région a décidé d’étudier l’un des rouages fondamentaux de la société paysanne, sensible à l’évolution des mentalités et aux changements sociaux3, le mariage. Au-delà de l’étude de ce rite, l’ethnologue a voulu aussi voir dans quelle mesure le mariage peut être révélateur des rapports qui existent entre les sexes4.

Ainsi, deux hommes nous font partager leurs noces en nous décrivant le déroulement avec de nombreuses explications. Ils détaillent les fonctions et les interventions de tous les acteurs de la cérémonie : le staroste5, le stegar6, la socacita7, les mariés, les parrains. Des enregistrements de chansons, danses, rituels et ambiances sonores lors de trois mariages se font l’écho de ces deux récits et les complètent. Le magnétophone a été mis en marche pour capturer l’atmosphère de la fête lors du déplacement du cortège nuptial vers l’église. On y entend des cris pendant les danses de jeunes garçons ou de jeunes filles, des séries de dialogues entre les différents acteurs du mariage, des dialogues pendant le bal de noces, l’annonce des cadeaux pour les marié s…  L’enquêteur ne s’est pas concentré seulement sur le mariage, mais aussi sur des activités sociales : des veillées et la réception des filleuls lors d’une fête à Moişeni.  Lors d’une des veillées, on peut entendre des chants interprétés uniquement par des femmes, reprenant la tristesse de la mariée qui devra quitter la maison parentale, le mariage d’amour, le statut de la femme mariée, etc. Pour donner des éléments de compréhension de cette littérature orale j’ai inséré certains vers en langue roumaine de ces chansons, accompagnés d’une traduction dans les résumés. Toujours enregistrées dans le cadre de veillées, vous pourrez entendre également des mélodies ondulatoires émises par des délicates flûtes paysannes.

L’analyse documentaire de ces archives s’est effectuée en collaboration avec Danielle Musset qui a bien voulu se replonger dans ses recherches antérieures. J’ai signalé pour chaque œuvre ou chaque élément du rite, les transcriptions qui se retrouvaient dans sa thèse publiée dans le volume 3 de la revue Études et documents balkaniques qu’elle a bien voulu déposer8 avec le corpus des enquêtes. Le même volume contient aussi des transcriptions et des traductions des oraisons enregistrées (Bulciugul miresei ; Bulciugul mirelui).

Alors pourquoi les socăcițe essaient de vendre au parrain des mariés une poule mitonnée ? Comment la négociation a-t-elle lieu ? Quand donc les invités vont-ils commencer à danser Jocul colacilor [la danse des gimblettes]9. La lecture de la thèse de Danielle Musset et l’écoute de ces enregistrements vous donne de nombreux éléments pour reconstituer ce monde est-européen, probablement révolu avec la mondialisation.

Crédits photographiques: Danielle Musset, Le mariage en Pays d’Oas (nord-ouest de la Roumanie) au début des années 1970

 1. Danielle Musset est actuellement directrice du Musée de Salagon []
 2. Cette thèse a été  soutenue sous la direction de Paul Henri Stahl, en juin 1978 à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris []
 3. Danielle Musset, Le mariage à Moişeni, Roumanie, coll. Etudes et documents balkaniques, vol.3, Laboratoire d’Anthropologie sociale, Paris, 1981, p. 1 []
 4. Ibidem []
 5. Le staroste, qui dans le contexte du mariage est traduit comme meneur du jeu ou de la cérémonie, est un mot ancien et un régionalisme désignant la personne qui faisait l’intermédiaire, entre les deux familles des futurs mariés, pour la demande en mariage. Elle était chargée d’aller faire la demande en mariage dans la famille de la jeune-fille de la part du garçon. []
 6. Le stegar est traduit du roumain par porte-drapeau. Ici il s’agit du drapeau de mariage, une bannière avec des grelots. []
 7. Socăciță est un mot ancien du roumain et un régionalisme pour désigner les cuisinières. Dans le cas du mariage, elles avaient la responsabilité de préparer le repas de noce et la poule pour laquelle s’engageait toute une négociation avec le parrain. []
 8. L’ouvrage est consultable à la Bibliothèque de la MMSH sous la cote P390-03 []
 9. Le mot colaci a été traduit du roumain par les gimblettes, pâtisserie en forme d’anneau. Le colac roumain préparé pour les fêtes est une sorte de pain rond torsadé. []

Alina Zaharia

Professeur de français en Roumanie, titulaire d'un master de Réclame et Publicité de Bucarest, Alina Zaharia suit à présent les cours du Master Monde du Livre à Aix en Provence.

More Posts

Témoignages de femmes autours des chantiers navals de la Seyne-sur-Mer

Stagiaire à la Phonothèque de la Maison Méditerranéenne, dans le cadre d’un master de documentation suivi à l’Enssib et Lyon 1 , une de mes missions a été de travailler sur une collection sonore portant sur les témoignages de femmes autour du thème des chantiers navals de La Seyne-sur-Mer. J’ai réalisé le  traitement documentaire de ce corpus, saisi les données sur le logiciel documentaire de la phonothèque pour les rendre disponibles sur la base Ganoub et j’ai réalisé un catalogue papier regroupant l’ensemble des notices.

A l’origine du projet se trouve l’association Histoire et patrimoine seynois née en 2000 avec pour objectif de reconstruire l’identité de La Seyne-sur-Mer à travers une appropriation de sa mémoire et de son histoire après la fermeture des chantiers navals. Cette association a ainsi constitué un corpus d’enquêtes orales composé de témoignages de femmes autour du thème des chantiers navals. La collecte a été menée de 2000 à 2008 avec le soutien financier de la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur et de l’Acsé (Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances). Le corpus est constitué de 77 enquêtes, correspondant à 80 heures de son environ. Il s’agit de témoignages de femmes, âgée de 45 ans à plus, et qui sont en rapport plus ou moins direct, avec l’entreprise des chantiers. A ceux-ci s’ajoutent les témoignages de quelques anciens salariés de l’entreprise. Plusieurs enquêteurs interviennent dans ces témoignages.

L’intérêt de la collecte de ces témoignages porte sur la diversité de toutes ces femmes, dont la voix sait avec émotion bien souvent faire renaître une vie ouvrière centrée autour d’une entreprise employant plusieurs milliers d’employés. Choisir les femmes pour raconter la vie des chantiers, et aux côtés de leurs conjoints, n’est pas anodin. On découvre à travers ces témoignages, l’importance primordiale des femmes, leur force, le rôle essentiel qu’elles avaient au sein de la famille, dans les transformations de cette société où l’émancipation de la classe ouvrière et des femmes était naissante. Les femmes abordent des sujets très divers au cours de ces entretiens, leur condition de vie, la maladie due aux produits toxiques, l’amiante dont les effets continuent à travers les nombreux décès des ouvriers mis en contact avec elle à La Seyne-sur-Mer, la misère ambiante de l’époque d’avant-guerre, mais aussi, l’aisance apportée par les transformations sociales d’après 1968, le confort de la sécurité apporté par les chantiers navals, la vie gaie et animée à La Seyne-sur-Mer. Dans ces récits des femmes, une certaine nostalgie transparait d’une époque où il y avait une forme d’humanité à La Seyne-sur-Mer .

Chaque acquis social était obtenu de haute lutte. C’est côte à côte souvent, que les femmes et les maris aux chantiers, menaient des luttes ouvrières pour obtenir des droits qui nous paraissent à présent inaliénables. Le chantier graduellement offre un cadre sécurisant alors pour les employés : une mutuelle, une pharmacie mutualiste, une clinique, une coopérative, une retraite complémentaire, une caisse inter-entreprises. Les lancements de bateaux sont l’occasion de fêtes collectives impressionnantes. Tous les éléments de vie sociale de La-Seyne-sur-Mer “d’avant” la fermeture des chantiers s’y retrouvent : l’ouverture de la première crèche municipale, les colonies de vacances pour les enfants très avantageuses prises en charge par la mairie et les chantiers, les fêtes, les carnavals, des marchés toujours ouverts, des commerces prospères, les mélanges des cultures (italiens, sénégalais, maghrébins, pieds-noirs) dans une ambiance assez bon enfant à la période de la prospérité des chantiers. C’est aussi le lieu d’accueil des pieds-noirs en 1962, alors que les autres municipalités n’en voulaient pas. Mais, en arrière-plan, de grands changements se préparaient, engendrant la mort des chantiers. Les grèves, les manifestations, où parfois toute la ville était impliquée, ont ponctué la fin progressive des chantiers. Dans les mémoires et les cœurs restent des noms d’ouvriers dont la mentalité, le courage et l’engagement les a désignés sous le nom de “race des seigneurs”. La fermeture des chantiers navals, qui engendre un traumatisme collectif et individuel, est un prémisse à ce qui va plus tard se produire dans d’autres entreprises, sur le plan local ou national. Lorsque vous écouterez les témoignages, vous replongerez donc dans l’histoire d’une ville où les taudis du centre à côté de la Place de la Lune représentaient les rêves de réussite de populations immigrées. Vous pourrez écouter par exemple le témoignage de cette femme, dont la voie enjouée parle de l’envoûtement de la ville, du “parfumeur” le collecteur des immondices des habitations sans sanitaires. Voici un extrait pour vous laisser imaginer cette ambiance chaleureuse et engagée où les femmes au premier rang se mobilisent pour améliorer les quotidiens. Lorsque les fichiers sonores des enquêtes seront en ligne sur la base de données Ganoub, vous pourrez écouter le témoignage de cette femme de l’association Gaspar, créée pour soutenir une population déracinée par de l’alphabétisation, et la prise en charge des enfants de la cité Berthe – cité HLM construite pour abriter la population étrangère immigrée. Autre lien qui unissait les habitants de La Seyne-sur-Mer : la religion.  On comprend la ferveur de certains à travers leur histoire, telle celle d’une femme de ménage sénégalaise dont le mari est décédé suite aux effets de l’amiante. Elle se trouve sans revenus, après un combat dans l’indifférence pour la reconnaissance de ses droits en tant que veuve et la souffrance de son mari. Elle parle de sa foi en Dieu qui la soutient. A la fin de l’entretien, elle chante deux minutes un chant religieux sénégalais en langue wolof .

Ce fonds sonore est un témoignage collectif instructif sur l’histoire d’une ville dont le destin est étroitement lié à l’activité de ces chantiers navals, malheureusement soumis à une concurrence internationale dans un nouveau marché de libre échange de la fin des années 1980. Cette ville florissante au début des années 1980 encore, grouillante de vie, porteuse des espoirs de ceux qui l’habitaient, est devenue pour les personnes interrogées “une ville froide”, “morte”, au passé oublié après que presque la totalité des bâtiments des anciens chantiers navals aient été rasés pour laisser la place à un espace vert. L’intérêt sociologique, culturel, historique de cette histoire d’une ville est indéniable, je vous engage, avant sa mise en ligne définitive, à en découvrir les notices sur le site de la Phonothèque.

Crédit photographique : “Pont levant avant travaux (2) – La Seyne-sur-Mer – Août 2007” , Photographe : Mixamusik – Nelly hh, permalien : http://www.flickr.com/photos/mixamusik/4111767798/. L’image est sous Creatives Commons.

Disparition de Marceau Gast, ethnologue nomade

Depuis plusieurs années Marceau Gast se battait contre la maladie, elle a fini par l’emporter dimanche 26 juillet 2010. Depuis quelques mois, à la phonothèque de la MMSH, nous travaillions sur des archives sonores qu’il y avait déposées et – pour pouvoir traiter ses enregistrements – nous écoutions et ré-écoutions sa voix, avec celles des témoins qu’il avait interrogés dans les campagnes yéménites, ou celles de ses collègues lors de conférences auxquelles il avait participé et dont il souhaitait garder trace.

Lorsque Marceau Gast a découvert la phonothèque à la MMSH, il a tout de suite adhéré au projet de mise à disposition des archives de la recherche. Dans un premier temps, il a voulu avoir des copies numériques d’entretiens anciens pour les transmettre à des amis algériens. Puis, en 2006, il a déposé la totalité de ses enregistrements. Malgré notre tristesse, nous sommes heureux* d’avoir engagé le traitement de ses archives et de permettre leur accès, dans la mesure des droits qui nous ont été accordés. Il s’agit d’un travail de longue haleine, coûteux en temps de travail et la totalité du dépôt n’a pu encore être traitée. Ces enregistrements ont été le support de ses travaux effectués entre les années 1960 et 2000 dans le sud algérien (monde berbère), au Yémen et pour la France, au Queyras et dans les Alpes de Haute-Provence. Plusieurs grands thèmes structurent ce fonds: l’artisanat, les pratiques agricoles, les techniques de conservation des aliments et les traditions orales.

Les premiers enregistrements traités par la phonothèque sont ceux qui portaient sur les Hautes-Alpes, le Queyras plus précisément où Marceau Gast a travaillé sur l’artisanat du bois, sur les coffres en particulier, en envisageant des comparaisons avec les coffres kabyles. Toujours à l’écoute de ce qui peut embellir la vie, ses enquêtes font également entendre des chants du Queyras, car comme au Yémen ou au Sahara, il a été sensible à la musique et à la poésie que l’on retrouve ainsi tout au long de ses enregistrements de terrain. Curieux de la vie culturelle et de ceux qui agissaient pour l’éducation populaire, il a réalisé en 1992 en Haute Provence où il venait résider en vacances, un entretien avec Pierre Martel, alors directeur de l’association Alpes de Lumière. Il n’a rien publié à partir de cet enregistrement mais il s’avère que cet échange vient compléter deux fonds très riches qui ont été déposés à la phonothèque, ceux de l’association elle-même et du musée de Salagon que Pierre Martel avait contribué à créer. Ainsi les collections sonores se complètent et se parlent.

Dans les années 1970, des problèmes politiques interdisent le terrain du Sud Sahara aux ethnologues qui doivent se tourner vers d’autres aires culturelles. Marceau Gast part pour le Yémen du Nord pendant dix années consécutives (1974-1984).  Il nous a laissé une collection homogène (92 enquêtes – environ 36 heures), sur les pratiques agricoles et plus largement sur la vie quotidienne des campagnes yéménites. Ces enquêtes l’ont mené également à s’intéresser à des questions plus larges d’organisation sociale ou d’évolution politique et à leurs impacts sur la vie de ces campagnes. Comme toujours, la musique et la poésie ne sont pas absentes de ses enregistrements. Ces enregistrements sont inestimables car ils offrent un matériau encore à exploiter sur une société en pleine mutation, un peu plus de dix ans après la révolution de 1962.  Lui-même aura d’ailleurs finalement peu publié à partir de ces entretiens. Pour des questions de recherche de droits, ces entretiens seront mis en ligne prochainement sur la base de données de la phonothèque.

Parmi les cassettes déposées, une grande partie est constituée de conférences ou de cours enregistrés à l’initiative de Marceau Gast. Nous avons choisi de traiter en priorité le colloque de Sénanque (1981) sur Les chars préhistoriques du Sahara, archéologie et techniques d’attelage, qu’il avait organisé avec son complice du désert Gabriel Camps, disparu lui aussi. D’autres conférences seront bientôt mises en ligne.

Entre 1997 et 1998, Hélène Claudot-Hawad avait réalisé une série d’entretiens avec Marceau Gast pour la publication de sa biographie qui a pris pour titre un mot de la langue tamahaq, Tikatoûtin, “Souvenirs”. Ce livre ne pouvait tout transmettre de cet échange, il est maintenant possible d’écouter la totalité des enregistrements (6h 30) sur la base de données de la phonothèque de la MMSH. Si vous ne connaissiez pas cet homme, attachant et généreux, voilà l’occasion de découvrir sa jeunesse et sa formation en Algérie (années 1930-1940), son expérience d’instituteur auprès des populations touaregs du Hoggar (1951-1955), son activité dans les Centres Sociaux Educatifs d’Algérie (1955-1962) et enfin son entrée dans le monde de la recherche en ethnologie.  Dans ces entretiens Marceau Gast pose un regard précis, curieux, amusé parfois, critique aussi sur son parcours, la société touareg, la société coloniale, l’Algérie durant la guerre d’indépendance ou encore sur le milieu de la recherche.

Il manque à toutes ces archives, celles qu’il a enregistrées dans les campements du désert, dans le sud du Sahara. Il reste encore une petite centaine d’heures sur bandes et sur cassettes à numériser et à analyser. Elles sont en grande partie en langue tamahaq. Pour cela, il nous faudra trouver un locuteur capable de les comprendre pour réaliser le traitement documentaire, il nous faudra aussi obtenir les financements nécessaires pour réaliser ce travail. Nous les trouverons, l’enthousiasme de Marceau Gast est une maladie qui s’attrape !

 

 

Marceau Gast est décédé le lundi 26 juillet 2010 à Aix-en-Provence dans sa 84e année. Il a été mis en terre au cimetière de Salignac dans les Alpes de Haute Provence (04) là où, en 1962, sa famille avait acheté un cabanon qui devait devenir au fil des ans une grande maison de famille et d’amis.


Référence des ouvrages cités :

Gast, Marceau et Hélène Claudot-Hawad , Tikatoûtîn. Un instituteur chez les Touaregs, itinéraire d’un apprenti ethnologue, Paris: La Boussole, 2004. [A lire sur cet ouvrage, la critique de Kamel Chachoua sur la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée http://remmm.revues.org/index3901.html]

Sous la direction de Camps, Gabriel et Gast, Marceau, “Les chars préhistoriques du Sahara. Archéologie et techniques d’attelage. Actes du colloque de Sénanque, 21-22 mars 1981”. Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1982.-200p.

La bibliographie de Marceau Gast liée aux enquêtes orales est sur la bibliothèque Zotero de la phonothèque de la MMSH : http://www.zotero.org/phonotheque/items/collection/2144813

Tous les billets du blog sur le fonds Marceau Gast : http://phonotheque.hypotheses.org/tag/marceau-gast

* Les documentalistes qui ont travaillé sur le fonds de Marceau Gast sont : Marie Doumain, Laurent Llhuilier, Hanan Maloom, Laure Principaud. Laure Principaud a dirigé l’organisation des corpus en langue française et de ceux enregistrés au Yémen. Elle a présenté sa méthodologie lors d’un colloque organisé par la Maison des sciences de l’homme Alpes en janvier sous le titre “L’histoire orale, regards croisés et décalés” : http://calenda.revues.org/nouvelle15388.html.

 

 

Crédit photographique : Marceau Gast en 1973, par Lucy Vallauri.